Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 13:27:55
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22330/D306'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Cílem doktorského studijního programu Biotechnologie léčiv je připravit vysoce kvalifikované absolventy s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi pro samostatnou tvůrčí práci zejména ve vědeckých institucích a universitách s přírodovědným zaměřením a pro vedoucí pozice ve výzkumných a vývojových skupinách průmyslových podniků s předmětem podnikání v oblasti biotechnologických procesů, produkce léčiv a léčivých přípravků a zajištění jejich bezpečnosti a kvality. Průběh studia poskytuje dostatečný prostor pro studium pokročilých forem biologických, analytických, statistických, inženýrských a technologických disciplín a jejich využití v experimentální práci, která je stěžejní částí studijního programu. Cílem studia je rovněž příprava absolventa pro mezinárodní spolupráci, která je zajišťována v rámci zahraničního studijního pobytu a prezentací na mezinárodních konferencích. Koncepce studijního programu vyžaduje zvládnutí samostatné vědecké práce, rozvoj tvůrčích schopností a vlastní invence a vysokou míru kritického myšlení. Rozvíjeny jsou schopnosti týmové práce nezbytné v současném vědecké výzkumu, stejně jako potřebné "soft skils" schopnosti.

Uplatnění

Absolventi studijního programu budou rozsáhle vzdělanými odborníky v biologických, bioinženýrských, analytických a technologických disciplínách, což jim umožní uplatnění, včetně vedoucích pozic, jak v akademické, tak v aplikační sféře, ve výzkumných a vývojových skupinách výzkumných ústavů, universit a průmyslových organizací, věnujících se biotechnologickým procesům (vývoj, řízení, kontrola) směřujícím k produkci léčiv a léčivých přípravků. Profil vzdělání absolventa rovněž umožní uplatnění v bioanalytických laboratořích, kontrolních organizacích, odpovídajících oblastech státní správy ap. Absolventi budou vybaveni všemi potřebnými znalostmi a schopnostmi pro činnost v mezinárodním prostředí. Absolventi získají rozsáhlé zkušenosti v přípravě a řízení vědecko-výzkumných projektů, v kritické analýze a interpretaci výsledků, budou schopni získané výsledky a znalosti prezentovat jak formou přednášek, tak vědeckých publikací.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0512D130018
VŠCHT kód D306
Počet vypsaných témat 4

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Aktivace biosyntetických drah aktinomycet k objevu nových bioaktivních látek

Garantující pracoviště: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Bakterie aktinomycety, známé svou produkcí bioaktivních metabolitů, jako jsou antibiotika, protinádorové látky a imunosupresiva, byly vzhledem k častému znovuobjevování již známých sloučenin považovány za vyčerpaný zdroj. Že tomu tak není jsme zjistili díky pokročilým technikám sekvenování, které na úrovni genomu odhalily stále široký potenciál aktinomycet pro objev nových látek. Problémem je, že biosyntetické dráhy vedoucí k těmto novým látkám nejsou za běžných laboratorních podmínek aktivní. V tomto projektu se zaměříme na naši unikátní sbírku aktinomycet z různých míst světa. Prostřednictvím sekvenování genomů těchto kmenů jsme identifikovali genové klastry kódující biosyntézu metabolitů s neobvyklými strukturními motivy. Naším cílem bude využít moderní metody k ovlivnění regulace drah a tím k jejich aktivaci, a produkované sloučeniny strukturně a funkčně charakterizovat. Případně se zaměříme také na způsob, jakým jsou látky tvořeny, a to studiem klíčových enzymů zapojených do jejich biosyntézy. K dosažení těchto cílů využijeme multidisciplinární přístup, který zahrnuje kultivaci mikroorganismů, extrakci a editaci DNA, heterologní expresi, bioinformatiku, LC-MS s nejmodernějším přístrojovým vybavením, a testování bioaktivity proti panelu klinicky relevantních patogenů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Biologická aktivita nanočástic připravených „zelenými technologiemi“

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Alena Čejková, CSc.

Anotace


Prokázané antimikrobiální účinky nanočástic kovů způsobené jejich unikátními vlastnostmi zajistily rychlý nárůst komerčních aplikací. Přirozené formy nanočástic vznikají mnoha různými biotickými i abiotickými mechanismy. V současné době jsou mimo jiné předmětem zájmu biotechnologické postupy využívající mikrobiální buňky/lyzáty nebo rostlinné tkáně a extrakty, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že tento přístup umožňuje modifikace velikostí a tvaru produkovaných nanočástic a poskytuje možnosti jejich cílené povrchové úpravy (funkcionalizace). Nedílnou součástí práce bude charakteristika chemických a biochemických vlastností s důrazem na biologickou aktivitu připravených nanočástic.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Nanokompozity s vysokou aktivitou vůči pathogenním mikroorganismům

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Nanočástice a další nanostruktury často disponují vysokou biologickou aktivitou. Biologická aktivita je v tomto případě výsledkem souboru charakteristických vlastností těchto struktur, jako je jejich tvar a velikost a dále chemické složení. Původně převažující studium biologických aktivit nanočástic kovů a jejich oxidů se přesouvá ke kompozitním nanočásticím tvořeným například různými polymery a kovy. Prostorové uspořádání těchto kompozitů bývá často klíčové. Tématem disertační práce je nalezení vhodných postupů, s důrazem na "zelenou synthesu", pro přípravu nanokompozizů na bázi přírodních polymerů, jako například chitosanu a ligninu v kombinaci s různými kovy. Cílem bude získání nanostruktur s vysokou antimikrobní aktivitou využitelnou zejména v medicíně a příbuzných oborech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha

Symbiotické působení bakteriofágů a rostlinných extraktů pro zdravý mikrobiom

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: doc. Ing. Irena Jarošová, Ph.D.

Anotace


Střevní mikrobiom hraje zásadní roli pro lidské zdraví a jeho dysbióza je příčinou mnoha chorob. V důsledku narušení přirozené střevní mikroflóry vzniká prostor pro kolonizaci (potencionálně) patogenními kmeny např.: Streptococcus, E. coli, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Bacteroides atd., které byly v roce 2017 označeny Světovou zdravotnickou organizací jako prioritní patogeny představující největší hrozbu pro lidské zdraví. K léčbě střevní dysbiózy jsou často využívána širokospektrá antibiotika, s čímž je spojena řada negativních aspektů. Mezi vhodné alternativy patří např. využití bakteriofágů nebo rostlinných extraktů s antimikrobiálními účinky. Jako optimální cesta se jeví kombinace specificky působících fágů s rostlinnými extrakty, u nichž byl popsán antibakteriální účinek proti kvasinkám a některým druhům bakterií. V rámci projektu bude testována účinnost fágů na nežádoucí bakterie (např. rody Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus, E. coli) a účinnost antimikrobiálních extraktů získaných z rostlinných odpadů, které budou cíleně působit na bakterie a kvasinky způsobující dysbiózy střev. Výsledkem bude kombinovaný preparát, který bude podporovat růst přirozené střevní mikroflóry (rostlinný extrakt) a zároveň inhibovat růst nežádoucích kvasinek a bakterií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi