Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 14:32:02
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22330/AD303'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Food Chemistry and Technology

Food Chemistry and Technology

The aim of the study programme is to train highly qualified experts capable of independent scientific work based on their high-quality theoretical knowledge and previous experience with independent solutions to partial research problems in the fields of food chemistry and food technology. In particular, during their studies, students will comprehensively expand their theoretical knowledge of chemical, biological, engineering, and economic disciplines. An integral part of work in these fields is the development of new technical (engineering) solutions for technological processes and the acquisition of practical experiences and skills in the fields of management and the methodologies of technological research. During their studies, students in the programme should demonstrate their ability to conduct independent scientific research, based on studying academic literature, including the design of work processes and their implementation in the laboratory as well as the processing of results in the form of a professional scholarly article. An equally important goal of the programme is improving students' language skills. Another goal is to acquire basic managerial skills by being part of teams led by experienced and respected professionals and involvement in the projects that these teams solve. At the same time, doctoral students in the programme will lead a small team of students in bachelor and master degree programmes and submit proposals for scientific research projects to the UCT Prague’s Internal Grant Agency as principle investigators (PIs) of eventual projects.

Uplatnění

Graduates of the programme are fully qualified for leading positions related to the design, development, and optimization of food technologies as well as the management of food operations and, with an eye towards human nutrition needs, the distribution and launching of food products on the market. In their future activities, graduates will be able to assess the impacts of these activities on the environment, and on the treatment of biological waste. Graduates will be qualified to hold managerial positions in research, development, production, control, and design at commercial institutions or state (governmental) administrative bodies. Due to their broad range of expertise, graduates will be prepared not only for professional work in their area of specialization, but also will be able to easily adapt to possible employment in other technological and scientific fields.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia doc. Ing. Jan Kyselka, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0721D210002
VŠCHT kód AD303
Počet vypsaných témat 13

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Analýza profilů těkavých látek pro hodnocení kvality a bezpečnosti zpracovaných potravin

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Anotace


Postupy plynové chromatografie s hmotnostní detekcí v různém uspořádání (jednorozměrná, chirální, vícerozměrná, s olfaktometrií) budou využity pro analýzu profilů těkavých látek potravinářských surovin a zpracovaných potravin. Cílem práce bude hodnocení kvality, průkaz mikrobiální kontaminace a identifikaci příčin smyslových vad. Výstupy cílené i necílené analýzy získané pomocí GC/MS budou korelovány s výstupy dalších laboratorních metod (chromatografická, mikrobiologická a senzorická analýza). Pro interpretaci výsledků rozborů budou využity pokročilé statistické metody a zohledněn vliv suroviny, receptury, technologie výroby a skladování. Projekt bude probíhat ve spolupráci s vybranými potravinářskými podniky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT Praha

Autenticita medu a dalších včelích produktů

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Anotace


Mezi nejvýznamnější a nejdůležitější včelí produkt patří včelí med. Vzhledem k vysoké ceně bývá běžně porušována jeho kvalita a autenticita. Nejčastěji se jedná o pochybení výrobce (přídavek dalších složek do medu) nebo klamavé označení botanického či geografického původu. Cílem práce ověření autenticity medu podle jeho fyzikálně-chemických znaků. Na základě zjištěných hodnot bude rovněž posuzován botanický druh medu (květový, medovicový, jednodruhový) a jeho zeměpisná lokalita. Součástí této práce bude také hodnocení včelího vosku, který může být snadno falšován parafiny, kyselinou stearovou nebo palmitovou. Tento jev může mít negativní dopad na zdravotní stav včelstev a na chemické složení medu. Experimentální práce bude probíhat ve spolupráci s vybranými zkušebními laboratořemi a bude zaměřena na aplikaci základních i moderních postupů analýzy potravin (chromatografické a izotopové metody, hmotnostní spektrometrie, melissopalynologie).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT Praha

Exopolysacharidy produkované bakteriemi mléčného kvašení: izolace, struktura a hydrokoloidní vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou schopny produkovat exopolysacharidy (EPS) s hydrokoloidními vlastnostmi a prebiotickými účinky, což je zajímavé pro potravinářský průmysl. Plánovaná disertační práce bude zaměřena na izolaci a charakterizaci EPS z kultivačních médií perspektivních kmenů BMK pomocí vhodných spektroskopických (FTIR, Raman, NMR), chromatografických (GC/FID, GC/MS, GPC) a dalších analytických metod. Nedílnou součástí disertační práce bude také studium fyzikálních vlastností EPS pomocí termických a reologických metod. Kultivace vybraných kmenů BMK a studium prebiotické aktivity EPS bude probíhat ve spolupráci s ústavem mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Hodnocení kvality minoritních potravinářských surovin

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Minoritní suroviny jsou často, vzhledem k nízkým objemům výroby, opomíjeny a jejich kvalitě není věnována dostatečná pozornost. Cílem této práce bude posuzování kvality vybraných minoritních surovin. Součástí práce bude i vývoj nových analytických metod vhodných pro hodnocení kvality studovaných surovin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT Praha

Hodnocení trvanlivosti výrobků z ovoce a zeleniny

Garantující pracoviště: Ústav konzervace potravin
Školitel: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace


Doktorská práce bude zaměřena na vývoj nových přístupů pro hodnocení trvanlivosti výrobků z ovoce a zeleniny. Hodnoceny budou faktory ovlivňující trvanlivost výrobků z ovoce a zeleniny. Bude posouzena vhodnost aplikace zrychlených skladovacích testů pro odhad trvanlivosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT Praha

Charakterizace přírodních surovin a produktů pomocí vibračních spektroskopických metod

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Metody vibrační spektroskopie v kombinaci s multivariační analýzou budou použity pro charakterizaci souborů modelových vzorků surovin různého původu, potravin a jejich složek (polysacharidů) a případně dalších produktů. Cílem práce bude vyvinout postupy pro třídění a hodnocení složení a kvality potravinářských surovin a produktů pomocí těchto metod včetně preparativních postupů a úprav vzorků. Závěry vibrační spektroskopie budou podloženy a porovnány se závěry získanými běžnými analytickými metodami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Nanočástice škrobu – příprava a aplikace

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

Anotace


Nanočástice na bázi škrobu, které jsou v současnosti široce zkoumány, mohou být použity jako plniva a výztuž v polymerních kompozitech, nosiče pro aktivní transport léčiv, bariérové potahované materiály a stabilizátory v emulsích o/v. Přídavek nanokrystalů škrobu různého botanického původu do biodegradabilních plastů na bázi waxy (voskového) škrobu zlepšil bariérové a mechanické vlastnosti rezultujících materiálů. Doktorská práce je zaměřena na přípravu nanočástic škrobu a jejich potenciální využití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Plodnice dřevních hub jako zdroj biologicky aktivních polysacharidů a triterpenoidů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium plodnic dřevních hub zajímavých z hlediska obsahu biologicky aktivních složek. Jedná se především o polysacharidy buněčných stěn a triterpenoidy. Cílem práce bude izolace a purifikace vysoko- a nízkomolekulárních frakcí a také charakterizace struktury a složení obsažených biochemicky významných složek. Dále budou sledovány fyzikální vlastnosti a biologické aktivity izolovaných produktů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Polysacharidy řas: izolace, strukturní analýza, biologické aktivity a aplikace

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Kultivací řas vzniká biomasa, která je potenciálním zdrojem biologicky aktivních látek, jakými jsou strukturní a zásobní polysacharidy, bílkoviny, polyfenoly, lipidy. karotenoidy apod. Plánovaná dizertační práce bude zaměřena na izolaci a charakterizaci strukturních polysacharidů a případně dalších biologicky aktivních metabolitů řas pomocí vhodných spektroskopických (FTIR, Raman, NMR), chromatografických (GC/FID, GC/MS, GPC, SEC) a dalších separačních metod. Protizánětlivá, imunomodulační, protirakovinné a další biologické aktivity vybraných polysacharidů budou testovány ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha. Nedílnou součástí disertační práce bude i návrh využití získaných polysacharidů pro jejich aplikaci ve formě tenkých filmů a jejich charakterizace pomocí FTIR, DSC a stanovení pevnosti v tahu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Struktura a vlastnosti galaktomannanů z luštěnin a netradičních rostlinných zdrojů

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium galaktomannanů z endospermu semen luštěnin a z netradičních rostlinných zdrojů zajímavých z hlediska využití v potravinářství a dalších oborech. Cílem práce bude izolace a purifikace galaktomannanů a také charakterizace jejich složení, stupně větvení a molekulové hmotnosti pomocí vhodných spektroskopických a separačních metod. Dále budou sledovány fyzikální vlastnosti těchto polysacharidů a možností jejich využití pro tvorbu filmů a gelů v kombinaci s dalšími hydrokoloidy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha

Vlastnosti nezákysových bakterií mléčného kvašení

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc.

Anotace


Při výrobě a zrání sýrů se uplatňuje široké konsorcium mikroorganismů, jehož nejvýznamnější složku tvoří bakterie mléčného kvašení (BMK). Používají se jednak jako zákysové a doplňkové kultury a jednak vstupují do procesu jako tzv. nezákysové BMK (NSLAB), které zahrnují převážně fakultativně heterofermentativní laktobacily a enterokoky. Vliv těchto bakterií je kmenově specifický a závislý na technologickém procesu a interakcích s ostatními mikroorganismy. Ze skupiny NSLAB lze vyselektovat nové kmeny s významnými funkčními vlastnostmi a využít jejich potenciál jako doplňkové kultury s pozitivním vlivem na zrání sýrů. Mohou ale také způsobovat vady sýrů (produkce plynu, biogenních aminů) či být přenositelem genů antibiotické (Atb) rezistence. Tato problematika je podrobněji popsána u definovaných kultur BMK, ale málo údajů je známo právě o rezistenci NSLAB. Náplní disertační práce bude izolace a charakterizace kmenů NSLAB ze syrového mléka, sýrů vyrobených ze syrového i pasterovaného mléka z hlediska funkčních (technologických, protektivních a probiotických) charakteristik, Atb rezistence a dalších. Bude posouzeno riziko NSLAB jako potenciálního rezervoáru genů Atb rezistence. Vhodné kmeny BMK se zdokumentovanými vlastnostmi budou uloženy v České sbírce mlékárenských mikroorganismů Laktoflora a jejich aktivita bude ověřena v pokusných výrobách sýrů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, FPBT, VŠCHT Praha

Vliv interakce rostlinných a mléčných bílkovin na vlastnosti hybridních alternativ mléčných výrobků.

Garantující pracoviště: Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Školitel: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

Anotace


V současné době je novým trendem konzumace potravin odklon od živočišných produktů. Rostlinné alternativy mléčných výrobků mají ovšem často nevyhovující nutriční i senzorické vlastnosti. Pro řadu konzumentů proto mohou být přijatelnější tzv. hybridní potraviny, které jsou tvořeny živočišnými a rostlinnými složkami ve vhodném poměru s cílem optimalizovat nutriční a senzorickou hodnotu výrobku. V práci bude sledován vliv interakcí rostlinných a mléčných bílkovin na technologické vlastnosti směsné suroviny, jako například na emulgační vlastnosti, tvorbu gelu a koloidní stabilitu či texturu hybridního výrobku. Poznatky budou využity pro návrh technologie hybridní alternativy sýra.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav mléka, tuků a kosmetiky, FPBT, VŠCHT Praha

Využití fyzikálně-chemických separačních metod pro purifikaci cukerných šťáv

Garantující pracoviště: Ústav sacharidů a cereálií
Školitel: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

Anotace


Současné separační metody uplatňované při purifikaci cukerných šťáv jsou vystaveny tlaku na snižování nákladů a ekologické zátěže, způsobené zejména těžbou, dopravou a zpracováním nezbytné suroviny – vápence. V současné době jsou navrženy a uváděny do praxe nové separační metody a technologické postupy na principech recyklace použitých materiálů. Dizertační práce se zaměří na problematiku využití nových technologických postupů a separačních metod při purifikaci cukerných šťáv a jejich zhodnocení (ekonomické, ekologické). Budou zkoumány vztahy a závislosti z pohledu dosažené kvality a efektivity separace organických a anorganických sloučenin z cukerných šťáv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi