Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 2.10.2023 03:55:06
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22310/D105'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Léčiva a biomateriály

Léčiva a biomateriály

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Studijní program Léčiva a biomateriály směřuje zejména do oblastí medicinální chemie; analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí; výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace; farmaceutické procesní inženýrství; aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu léčiv a lékových forem, farmaceutických technologií a biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a vývojových, analytických či kontrolních laboratořích příslušných průmyslových podniků či státní správy, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130072
VŠCHT kód D105
Počet vypsaných témat 32

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Anorganické nosiče aktivních farmaceutických substancí

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena do oblasti vývoje nových pevných lékových forem. Zabudováním léčiva do nosiče lze významně ovlivnit rychlost jeho uvolnění po aplikaci i stabilitu vůči degradaci. Jako hostitelské struktury budou využity anorganické sloučeniny s vrstevnatou strukturou, zejména podvojné vrstevnaté hydroxidy, které jsou vhodné pro interkalaci složek se záporným nábojem. V práci budou studovány metody přípravy interkalátů, interakce mezi hostitelskou strukturou a léčivy interkalovanými v mezivrství, stabilita interkalovaných léčiv a jejich zpětné uvolnění v simulovaných tělních tekutinách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Design a syntéza nových inhibitorů methyltransferáz

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Radim Nencka, Ph.D.

Anotace


Doktorand(ka) se bude zabývat návrhem a syntézou nových inhibitorů methyltransferáz – lidských či významných lidských patogenů. Student bude ve své využívat molekulární modelování in silico za účelem zefektivnění vývoje potencionálních léčiv, nicméně syntetická část bude tvořit hlavní pracovní náplň. Bude-li to možné, inkorporace 11B, 19F, 29Si, či 31P do molekul bude vítaná, neboť umožní studentovi screening inhibitorů pomocí NMR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Heterogenita povrchové energie partikulárních látek

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Jan Patera, Ph.D.

Anotace


Volná povrchová energie je jedním z důležitých parametrů v průmyslové aplikaci a procesech práškových a vláknitých materiálů. Rozdíly v povrchové energii mají vliv na mezifázové interakce, jako je například smáčení, koheze či adheze. Jelikož široká škála použití práškových látek je řízena povrchovými reakcemi či interakcemi, charakterizace povrchových energií může být důležitými informacemi pro zlepšení povrchových vlastností (např. povrchovou modifikací). Obecné teorie lze aplikovat pouze na hladkých, molekulárně plochých pevných površích nebo částicích. Většina rozhraní u partikulárních látek však nemá ideálně hladký povrch anebo ideálně homogenizovaný povrch, proto se bude práce věnovat určení heterogenity povrchových vlastností; heterogenity povrchové energie a jejím vztahem k dalším vlastnostem těchto látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Hybridní materiály pro organickou fotoelektrosyntézu

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Anotace


V současnosti kolem 80 % bakteriálních onemocnění pochází od biofilmů. Biofilm představuje bakteriální kolonií, která je ukotvená na povrchu a otočena specifickou “zdí”, díky čemuž je schopna se bránit běžné antimikrobiální léčbě. Další nebezpečny jevy, probíhající v biofilmu, souvisí s bakteriálním quorum-efektem a velkým rizikem vývoje rezistence vůči antibiotikům. Proto prevence tvorby a ničení biofilmů představuje jednu z klíčových otázek v oblasti materiálů pro medicínu. Tradiční způsoby, jako inkorporace antimikrobiálních látek nejenže často selhávají ale i mohou vest k řadě nežádoucích efektů, jako vývoj výše zmíněné resistivity vůči antibiotikům nebo dalším antimikrobiálním látkám. V této práci bude realizován nový způsob obrany medicinských povrchů proti biofilmům – použití povlaků na bázi smart materiálů. Díky svému složení tyto povrchy zaručí dvojitou obranu – prevence před bakteriální kolonizaci a “současně uvolňují antimikrobiální sloučeniny.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Chirální fotosensitivní dopanty pro aplikace v materiálové chemii

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

Anotace


Světlo a sluneční záření obecně je základním zdrojem energie v přírodě. Využití světla v chemických transformacích však vyžaduje specifické fotosensitivní látky, které jsou schopny přeměnit absorbované světlo na energii. Chirální fotosensitivní dopanty jsou vícefunkční chytré materiály, které indukují vznik chirálního uspořádání ve vhodné matrici a zároveň umožňují ovládání vnitřního molekulárního uspořádání této matrice světelným pulsem. Cílem práce je syntéza chirálních fotosensitivních látek, které bude možné využít nejen jako dopanty, například pro kapalně-krystalické matrice, ale i jako chirální selektory nebo organokatalyzátory, jejichž (enantio)selektivita bude modulovatelná vlnovou délkou světla. Projekt je součástí dlouhodobého výzkumu pracovní skupiny na rozhraní organické syntézy, analytické chemie a fyziky supramolekulárních systémů s cílem nalézt nové aplikace pro chytré organické materiály.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Chytré antimikrobiální materiály

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace


V současnosti kolem 80 % bakteriálních onemocnění pochází od biofilmů. Biofilm představuje bakteriální kolonií, která je ukotvená na povrchu a otočena specifickou “zdí”, díky čemuž je schopna se bránit běžné antimikrobiální léčbě. Další nebezpečny jevy, probíhající v biofilmu, souvisí s bakteriálním quorum-efektem a velkým rizikem vývoje rezistence vůči antibiotikům. Proto prevence tvorby a ničení biofilmů představuje jednu z klíčových otázek v oblasti materiálů pro medicínu. Tradiční způsoby, jako inkorporace antimikrobiálních látek nejenže často selhávají ale i mohou vest k řadě nežádoucích efektů, jako vývoj výše zmíněné resistivity vůči antibiotikům nebo dalším antimikrobiálním látkám. V této práci bude realizován nový způsob obrany medicinských povrchů proti biofilmům – použití povlaků na bázi smart materiálů. Díky svému složení tyto povrchy zaručí dvojitou obranu – prevence před bakteriální kolonizaci a “současně uvolňují antimikrobiální sloučeniny.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Interakce buněk s periodicky nanostrukturovanými povrchy

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Kontinuální příprava koamorfních pevných forem léčiv a charakterizace jejich disoluce

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Koamorfní formy léčiv představují poměrně nový přístup ke zvýšení rozpustnosti léčiv. V tomto projektu plánujeme studovat schopnost malých biomolekul, tj. aminokyselin, peptidů a proteinů, stabilizovat vybrané léčivé látky do koamorfní pevné formy. Obvykle se proces vyhledávání nových pevných forem provádí ve vsádkovém systému, jako je například kulový mlýn. Na základě našich předběžných výsledků rozšíříme přípravu nové koamorfní formy na kontinuální provoz na rotačním extrudéru. Podrobná charakterizace energie dodávané do kulového mlýna pomocí DEM a měření kinetiky transformace poskytne základ pro zvětšení měřítka procesu. Soubor procesních parametrů bude zahrnovat úpravu doby zdržení, zvýšení teploty, poměr léčiva ke koformeru atd. Vlastnosti koamorfních pevných forem charakterizovaných různými metodami (tj. XRD, DSC, TGA, NMR) budou korelovány s rychlostí rozpouštění a schopností koformeru stabilizovat léčivo v jeho přesyceném roztoku. Protože v GI traktu bude stabilita léčiva v přesyceném stavu ovlivněna působením různých povrchově aktivních sloučenin a enzymů, plánujeme studovat stabilitu přesyceného roztoku v přítomnosti žlučových solí a enzymů přítomných v GI traktu. Zde budou k charakterizaci rozpustnosti léčiva použity techniky jako UV/VIS, HPLC, analýzy velikosti vysrážených částic (pokud existují) a Ramanova spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, FCHI, VŠCHT Praha

Makromolekulární konstrukty pro farmakologickou modulaci NMDA receptorů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.

Anotace


N-methyl-D-aspartátové receptory (NMDAR) hrají zásadní roli v excitační neurotransmisi v mozku savců a jsou odpovědné za formování paměti a učení. Jejich fyziologický význam podtrhuje velké množství patogenních mutací, které byly identifikovány v podjednotkách GluN receptoru, a které jsou spojeny s celou řadou onemocnění, včetně epilepsie. Naším dlouhodobým cílem je vyvinout "personalizované" sloučeniny pro léčbu konkrétních patofyziologických stavů spojených se známými patogenními mutacemi v GluN podjednotkách. Ačkoli jsou v současné době k dispozici farmakologické sloučeniny schválené FDA, jako je memantin a ketamin, které inhibují funkci NMDAR, stále existuje vysoká poptávka po vývoji dalších sloučenin, které budou působit prostřednictvím jiného mechanismu. Hlavním cílem práce bude vyvinout nové konstrukty blokátorů otevřených kanálů konjugované na makromolekulárním nosiči, které budou specificky modulovat hlavní podtypy NMDAR, GluN1/GluN2A a GluN1/GluN2B, přítomné pouze v extrasynaptických oblastech savčích neuronů. Úkolem práce bude prostudovat vliv velikost makromolekulárního nosiče a jeho povrchové modifikace inhibitory NMDAR na schopnost blokace otevřených kanálků. Naším cílem bude optimalizovat fyzikálně-chemické vlastnosti konstruktů, včetně jejich rozpustnosti a schopnosti procházet hematoencefalickou bariérou, a vedlejší účinky in vivo, abychom pozitivně farmakologicky modulovali behaviorální deficity a audiogenní záchvaty u knock-in GluN2A-N615K myšího modelu. V rámci práce se předpokládá úzká spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a pracovišti v zahraničí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Molekulárně otištěné polymery jako stacionární fáze pro separaci biologicky aktivních látek přírodního původu

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.

Anotace


Esenciální oleje a extrakty z rostlin známých pro své léčivé účinky obsahují široké spektrum různých látek, ne všechny však mají biologickou aktivitu. Pro izolaci jednotlivých biologicky aktivních látek z rostlinných extraktů či esenciálních olejů lze použít několik postupů. Jedním z nich je extrakce na pevné fázi, při které lze volbou optimální kombinace stacionární a mobilní fáze docílit velmi účinné selektivní separace. Molekulárně otištěné polymery (MIP) by mohly být vhodnou alternativou konvenčně používaných stacionárních fází. Výhodou MIP je i jejich stabilita, a to jak fyzikální, tak chemická. Proces přípravy MIP, při kterém jsou v polymeru utvářeny kavity komplementární k žádané separované molekule je zodpovědný za jejich vysokou selektivitu. Vždy je nezbytné optimalizovat jak přípravu samotného polymeru (metoda, použité monomery, síťovací činidla, poměr reaktantů, teplota, čas), tak proces extrakce templátové molekuly z polymeru a v neposlední řadě také postup extrakce na pevné fázi (kondicionace stacionární fáze, eluční medium). Pro disertační práci budou vybrány terpenické molekuly, budou připraveny vhodné MIP a bude testována možnost separace zvolených molekul z vybraných extraktů rostlin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Návrh a optimalizace jednotkových operací pro kontinuální výrobu pevných lékových forem

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kontinuální způsob výroby pevných lékových forem je velmi progresivní cestou pro zvýšení efektivity výroby přípravků vyráběných ve velkém počtu šarží. Oproti tradičnímu šaržově orientovanému přístupu vyžaduje nové přístupy pro kontrolu kvality, preferuje jiné typy jednotkových operací a s tím souvisí i jiné preference při formulaci přípravků určených pro tento způsob výroby. Cílem této práce je přinést nový pohled na formulaci a návrh technologických postupů výroby tablet a jiných pevných lékových forem ve světle zaměření na kontinuální výrobu. Zejména bude práce zaměřena na procesy kontinuálního mísení, segregace směsi v kontinuální lince, válcovou kompaktaci a její nastavení z pohledu lisování tablet.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Pěstování monokrystalů a strukturní analýza vícekomponentních krystalů

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Vícekomponentní krystaly API (např. soli, solváty nebo kokrystaly) mají velký potenciál co se týče úpravy farmakokinetického profilu, stability API atd. Způsob zabudování rozpouštědla, iontu nebo koformeru do struktury farmaceutické látky může výrazně ovlivnit její aplikační vlastnosti. Cílem práce je příprava monokrystalů solí, solvátů, kokrystalů a solvatomorfů vybraných látek, určení případných polymorfních přeměn v závislosti na teplotě, jejich charakterizace řadou analytických metod s důrazem rtg-strukturní analýzu a následné srovnání a korelace strukturních parametrů, definování prostoru, který nový komponent ve struktuře zaujímá.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Pokročilé baktericidní povlaky s dlouhodobým účinkem

Garantující pracoviště: Ústav inženýrství pevných látek
Školitel: doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Anotace


Vědecký úkol zaměřený na optimalizaci ukotvenín kovových nanočástic na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální metody založené na interakci částic s laserovým zářením. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha a Fyziologickým ústavem AV ČR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav inženýrství pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Pokročilé ceramidové formulace pro obnovu kožní bariéry

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Ceramidy jsou základní lipidickou složkou kožní bariéry. Řada onemocnění kůže, např. atopická dermatitida či lupénka, je spojena s poruchou jejich tvorby a nižší hladinou ve stratum corneum, nejsvrchnější vrstvě kůže. Jednoduché topické podání ceramidů do kožní bariéry jeví ovšem základní problém – minimální biologickou dostupnost do kůže. Proto je vhodné vyvíjet pokročilé typy formulací na bázi nanočástic cílící ceramidy přímo do kožní bariéry. Cílem této práce, která bude probíhat ve spolupráci se zahraničním partnerem, bude vývoj nanočásticových formulací s nově syntetizovanými typy ceramidů. Budou hledány optimální procesní postupy a složení, testována stabilita systémů a možnosti pro scale-up. Účinnost formulací bude studována in vitro na buněčných kulturách a ex vivo na izolované kůži. Pro sledování mechanismu účinku formulací budou použity biofyzikální techniky pro charakterizaci interakcí formulací s kožní bariérou. Nejlepší formulace budou podrobeny in vivo testům na zvířecích modelech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Polymerní nosiče pro léčbu mozkové mrtvice

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Petr Chytil, Ph.D.

Anotace


Léčba mozkové mrtvice, která je jednou z nejsmrtelnějších chorob, se v posledních letech výrazně zlepšila. Farmakologická léčba, tj. intravenózní trombolýza, zůstane i nadále základním kamenem léčby akutní mrtvice. Bohužel množství vhodných a účinných trombolytik je stále omezené. Potenciál pro zlepšení léčby je proto značný, zejména při použití polymerních nosičů. Polymerní nosiče jsou netoxické, neimunogenní a biokompatibilní polymerní materiály umožňující cílení a řízené uvolňování biologicky aktivních sloučenin v léčené tkáni, a tím minimalizují vedlejší účinky nesených aktivních látek. Téma doktorského projektu bude spočívat v syntéze a studiu vlastností na míru vyrobených polymerních nosičů trombolytik. Téma je vhodné pro absolventy chemie, případně farmacie. Student získá nové dovednosti v syntéze a metodách charakterizace a může se podílet na biologické charakterizaci. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v zavedeném týmu Biolékařských polymerů, poskytující kvalitní přístrojové a materiální zázemí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Popis uvolňování účinné látky z pevných polymerních disperzí difuzně erozními modely

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem které zahrnují pevné polymerní disperze. Takové formulace mají zpravidla dobře definovanou strukturu a uvolňování léčivé látky lze studovat jak klasickými disolučními metodami, tak i technikou zdálivé pravé disoluce. V lékové formě tohoto typu se při disoluci vytváří několik postupujících front, které odpovídají průniku kapaliny, vyluhování léčiva a erozi zbytkové matrice. Tyto pochody lze popsat pomocí difuzně erozních modelů, které umožní určit rychlost určující kroky a stanovit jejich charakteristické rychlosti, což lze dále využít pro návrh lékových forem s řízeným uvolňováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava inhibitorů komplexu Arp2/3

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Anotace


Migrastatika představují nový přístup k léčbě nádorových onemocnění. Jejich cílem je zabránit metastázování nádorových buněk. Jedním z vhodných cílů pro vývoj migrastatik je proteinový komplex Arp2/3, který iniciuje polymerizaci aktinu v místech větvení mikrofilament. V rámci práce budou na základě dat z virtuálního screeningu připraveny inhibitory komplexu Arp2/3. Bude studován vztah mezi jejich strukturou a aktivitou a budou dále optimalizovány jejich farmakologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava krystalů organických materiálů na bázi léčiv a charakterizace jejich vlastností

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace


Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů těkavých a sublimujících organických sloučenin, především aktivních farmaceutických látek (polymorfů, solvátů, solí a kokrystalů) z plynné fáze a z roztoku s cílem připravit jejich objemové krystaly. Těžištěm práce bude navržení aparatury a optimalizace růstu krystalů modelových organických sloučenin depozicí z plynné fáze použitím horizontální dvousekční odporové pece s oddělenou regulací teploty. Tato metoda je založena na převedení (sublimaci) výchozí suroviny do plynné fáze v zásobní části růstového systému a jeho následné krystalizaci (desublimaci) v nejchladnějším místě druhé krystalizační části systému. Nastavením vhodného teplotního režimu v obou sekcích pece je regulována rychlost růstu vznikajícího krystalu. Nedílnou součástí práce bude (i) návrh krystalizační nádoby složené ze dvou částí – zásobní a krystalizační, (ii) optimalizace růstových podmínek (teplotní gradient v peci, teplotní režimy), a (iii) charakterizace připravených krystalů z hlediska jejich fyzikálních, strukturních a optických vlastností. Další část práce bude zaměřena na přípravu krystalů modelových organických sloučenin z roztoku a studium vlivu různých rozpouštědel na průběh krystalizace a výslednou kvalitu krystalů. Výsledné charakterizace krystalů získaných různými postupy budou porovnány.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava látek ovlivňujících polymerizaci aktinu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Anotace


Migrastatika představují nový přístup k léčbě nádorových onemocnění. Jejich cílem je zabránit metastázování nádorových buněk. Jedním z vhodných přístupů pro vývoj migrastatik je inhibice polymerizace aktinu, a to jak přímá inhibice, tak nepřímá inhibice ovlivněním regulátorů polymerizace. Cílem práce bude zejména příprava ligandů komplexu Arp2/3, který iniciuje polymerizaci aktinu v místech větvení mikrofilament. V rámci práce budou na základě racionálního designu připraveny inhibitory komplexu Arp2/3 nebo jeho jednotlivých podjednotek. Bude studován vztah mezi jejich strukturou a aktivitou a budou dále optimalizovány jejich farmakologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Řešení krystalové struktury farmaceutických molekul kombinací dat z ss-NMR, predikce a práškové difrakce.

Garantující pracoviště: Ústav chemie pevných látek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace


V případě , kdy nejsou k dispozici difrakční data z monokrystalu, lze krystalovou strukturu látky řešit z alternativních dat. Strukturu lze predikovat a z predikované struktury lze pomocí QM metod spočítat teoretické ss-NMR. Pomocí ss-NMR pak lze potvrdit predikci struktury. Postup je možný kombinovat s daty z práškové difrakce. Cílem práce je otestovat tento kombinovaný přístup.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie pevných látek, FCHT, VŠCHT Praha

Sledování a predikce dezintegračního chování tablet s využitím texturní analýzy

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Kinetika dezintegrace tablet je určujícím krokem pro jejich celkové disoluční chování, protože určuje velikost a specifický povrch fragmentů vznikajících při jejich rozpadu. Tato kinetika závisí na rychlosti pronikání disolučního média do mikrostruktury tablety, a to jak do pórů, tak do bobtnavých složek tablety a dále na schopnosti pochodů vnitřního rozpouštění a bobtnání narušit její soudržnost. Cílem této práce je studovat kinetiku absorpce vody do tablety do tablety v závislosti na jejím složení a mikrostruktuře prostřednictvím texturní analýzy a mikroskopických měření, studovat odolnost tablety vůči erozním vlivům v závislosti na množství absorbované kapaliny a velikost fragmentů, vytvářených v důsledku těchto pochodů. Získané poznatky by pak měly být využity ke tvorbě plně nebo částečně prediktivního modelu, schopného předpovídat desintegrační chování na základě mikrostruktury tablety a fyzikálních vlastností jejích složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu a jejich metabolismus

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Robert Pola, Ph.D.

Anotace


Téma dizertace bude řešeno v rámci projektu zaměřeného na vývoj cílených polymerních léčiv pro léčbu glioblastomů (GBM), nejčastějších zhoubných nádorů mozku. Aktuální léčba je resekce GBM s rizikem poškození zdravé tkáně, následované radioterapií a chemoterapií. Jiná léčba není k dispozici, léčení pacienti přežívají o 12 měsíců déle než neléčení. Cílem dizertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity nanoléčiva navrženého pro cílenou multimodální terapii GBM. Připravené polymerní léčivo by mělo: účinně pronikat hematoencefalickou bariérou (HB); specificky cílit do nádoru a ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk. Výhodou tohoto přístupu je, že směrující peptid i peptidy pomáhající pronikání skrze HB jsou navázané na jednom polymerním nosiči spolu s léčivem, které je během transportu ve své neaktivní formě a uvolní se z nosiče až v nádoru. Náplní práce studenta bude syntéza vybraných peptidů na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů, studium vazby peptidů a léčiv k polymernímu prekurzoru, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů na různých buněčných liniích a ve spolupráci s ÚEM AV ČR rovněž testování průchodu HB na perfuzním modelu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Směrované polymerní sondy pro vizualizaci pevných nádorů a navigovanou chirurgii

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Stabilita interaktivních směsí a jejich využití pro podávání léčiv

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace


Interaktivní směsi představují samouspořádávající se systémy částic typu nosič-host, které se utvářejí v důsledku preferenčních mezipovrchových interakcí. Kromě známého využití v práškových inhalátorech mohou nalézt využití i v dalších oblastech podávání léčiv, např. pro zvýšení rozpouštěcí rychlosti léčiv špatně rozpustných. Cílem této práce bude studovat mezipovrchové interakce částic pomocí měření povrchové energie, mikroskopie atomárních sil, centrifugační metody, definovat podmínky stability interaktivních agregátů na bázi takto měřených vlastností a nalézt způsob cíleného návrhu stabilní interaktivní směsi pro konkrétní léčivo.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Studium koligativních jevů při permeaci léčiv lipidickými membránami

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace


Permeace léčiv přes biologické bariéry je klíčovou vlastností, která má přímý vliv na farmakokinetiku a biologickou dostupnost. Doposud byla permeabilita považována pouze za vlastnost samotné molekuly léčiva, což odráží zavedený biofarmaceutický klasifikační systém (BCS). Nedávno však bylo zjištěno, že při současném prostupu dvou nebo více látek přes lipidovou dvojvrstvu mohou existovat významné interakce a stejná látka může prostupovat o více než řád rychleji nebo pomaleji v závislosti na přítomnosti dalších permeantů. Cílem tohoto projektu je porozumět tomuto fascinujícímu chování pomocí kombinace systematických experimentů a molekulárních simulací. Tyto "koligativní" permeační vlastnosti budou zkoumány, budou identifikovány nejsilněji interagující nízkomolekulární léčiva a budou testovány hypotézy týkající se původu jejich interakce. Budou vyvinuty experimentální a výpočetní nástroje pro předpověď interakcí léčiv při permeaci, které umožní racionální přístup k budoucí kombinované terapii.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, FCHI, VŠCHT Praha

Syntéza antivirových sloučenin na bázi PROTAC

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Anotace


Technologie PROTAC (PROteolysis Targeting Chimeras) přitahuje v posledních několika letech velkou pozornost jako inovativní terapeutická strategie. PROTAC jsou heterobifunkční sloučeniny obsahující strukturní motiv, který se váže na cílový protein, a další část, která se váže na E3 ubiquitin ligázu. Navázání E3 ligázy vede k ubiquitinylaci a následné degradaci cíle proteasomem. Ačkoli se tento přístup nyní stále častěji používá v oblasti onkologie, použití technologie PROTAC v antivirovém výzkumu je zatím v plenkách. V tomto projektu navrhneme a připravíme nové PROTACy, jejichž cílem je specifická degradace virových proteinů. Náš výzkum zaměříme na tři nejběžnější E3 ligázy zkoumané pro vývoj PROTAC: von Hippel-Lindauův protein (VHL), cereblon (CRBN) a inhibitor apoptózy (IAP). Ty budou kombinovány s malými molekulami se známou vazebnou afinitou k virovým proteinům, strukturním i nestrukturním. Výsledky tohoto výzkumu umožní využití PROTAC strategie k vývoji nových antivirotik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza funkčních polymerů pro léčbu a diagnostiku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Libor Kostka, Ph.D.

Anotace


Oblast moderní medicíny a diagnostiky se stále více otevírá syntetickým makromolekulárním látkám a využívá jejich potenciál. Cílem této práce je design, syntéza a studium vlastností nových polymerních materiálů na bázi metakrylamidů a metakrylátů. Polymery budou připravovány novými metodami řízené polymerizace zejména RAFT nebo CuRDRP. Cílem bude příprava polymerů s lineární, diblokovou nebo různě větvenou strukturou. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze nových polymerů a jejich charakterizaci pomocí moderních instrumentálních technik (SEC, FFFF, LC-MS, NMR, atd.) a jejich charakterizace stran roztokového chování a biokompatibility. Testování připravených materiálů v biologických systémech bude probíhat v rámci spolupráce s domácími i zahraničními pracovišti. Během studia nabízíme možnost zahraniční stáže v rámci spolupráce. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemii či biologii. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém dynamickém kolektivu na špičkově vybaveném akademickém pracovišti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza, charakterizace a testování nových ligandů pro molekulární rozpoznávání, vizualizaci a selektivní degradaci membránových biomolekul pomocí polymerních konjugátů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie
Školitel: RNDr. Pavel Majer, CSc.

Anotace


Student bude připravovat nízkomolekulární inhibitory a ligandy farmakologicky významných proteinů (inhibitorů proteas, ligandů povrchových receptorů buněk imunitního systému apod.) a charakterizovat je. Dále bude studovat vztah mezi jejich strukturou a aktivitou testováním jejich biologických účinků in vitro. Dále bude vyvíjet nové metody specifického připojení těchto ligandů na makromolekulární polymerní nosiče a studovat interakci těchto nově připravených polymerních konjugátů s cílovými proteiny. Cílem bude vytvořit nové druhy plně syntetických analogů (mimetik) protilátek, vhodných k zobrazování, izolaci a degradaci medicinálně významných enzymů in vitro i in vivo (Šácha et al., (2016). iBodies: Modular Synthetic Antibody Mimetics Based on Hydrophilic Polymers Decorated with Functional Moieties. Angew. Chem. Int. Ed. Engl.55, 2356-2360). První etapa experimentální práce se soustředí na ligandy pro směrování k degradaci do lysosomů a na ligandy pro modelové proteiny, na kterých bude degradace studována - inhibitory glutamátkarboxypeptidasy II, FAP a CAIX, a na jejich připojení na polymerní nosiče. Práce bude podpořena z prostředků grantů GAČR,AZV a NUVR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza nízkomolekulárních sloučenin pro specifické cílení důležitých terapeutických cílů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Anotace


Specifické cílení farmaceuticky významných proteinů je rychle se rozvíjející oblastí medicinální chemie a transportu léčiv. Naším cílem je vyvinout nástroje pro molekulární rozpoznávání relevantních cílových enzymů a receptorů (GCPII, FAP, PD-L1, ...), které se podílejí na kontrole a vývoji rakoviny. Klíčovou sloužkou těchto nástrojů jsou specifické nízkomolekulárními ligandy. Tyto ligandy budou v rámci projektu navrženy a syntetizovány a biochemicky a biologicky testovány. Jakmile budou stanoveny a charakterizovány vhodné cílové ligandy, budou konjugovány s biokompatibilním scaffoldem, aby se vytvořily nové nástroje pro molekulární rozpoznávání důležitých proteinových cílů. Tato strategie povede k citlivé vizualizaci cílů in vitro a/nebo specifickému transportu léčiv. Cílem projektu je nalézt nové cesty k diagnostice a/nebo experimentální terapii rakoviny. Úspěšný kandidát bude pracovat v mladém, vysoce konkurenceschopném, dynamickém, multidisciplinárním týmu medicinálních chemiků, biochemiků a biologů, který je součástí Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Využití povrchové energie jako nástroje pro formulační aplikace

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: Ing. Tereza Školáková, Ph.D.

Anotace


Farmaceutické produkty jsou sofistikované směsi celé řady látek, které mohou být kapalné nebo pevné. Existuje však stále otázka, jak je efektivně vybrat bez nákladných a časově náročných testů, které jsou spojeny se složitostí vývoje léku. Povrchová energie by mohla být použita jako mocný predikční nástroj pro provádění takových výběrů. Cílem této práce je poskytnout nový pohled na predikci kompatibility složek (API a excipient) pro návrh formulace pro výrobu pevných lékových forem na základě povrchových vlastností jejich složek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Vývoj metodiky pro analýzu stopového množství farmakologických přípravků pomocí pokročilých spektroskopických technik

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: Ing. Marcela Dendisová, Ph.D.

Anotace


V přírodě, a hlavně v odpadních vodách, se vyskytuje čím dál větší množství residuí farmakologických přípravků, jako jsou hormonální přípravky, antibiotika, výživové doplňky a jiné. Jejich rostoucí množství má neblahý vliv na životní prostředí a je tudíž zapotřebí najít spolehlivý nástroj pro jejich detekci a analýzu. K tomu mohou sloužit metody povrchem zesílené vibrační spektroskopie, které jsou využívány pro detekci látek o nízkých koncentracích. Před využitím těchto metod v praxi je zapotřebí studovat adsorpční procesy daných farmakologických látek s využitím technik povrchem-zesílené vibrační spektroskopie, zahrnující Ramanův rozptyl a infračervenou absorpci. Dalším krokem je využití technik blízkého pole založených na mikroskopii skenující sondou. Tyto techniky umožňují sledovat optickou odezvu v závislosti na experimentálních podmínkách (materiál substrátu, energie budícího záření, morfologie povrchu, …) a nalézt optimální podmínky pro jejich detekci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj nanočásticových formulací pro cílení rakoviny kůže

Garantující pracoviště: Ústav organické technologie
Školitel: doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace


Nádory kůže jsou diagnostikovány se stále rostoucí incidencí. V současnosti je topická terapie značně omezena nízkou biologickou dostupností cytostaticky aktivních látek do kůže. Cílem této práce je vývoj nanočásticových systémů (např. lipozomy, lipidové a polymerní nanočástice) a sledování jejich možností pro cílení léčiv do nádorů kůže. Budou připraveny a charakterizovány nanonosiče obsahující aktivní látky pro terapii kancerózních a prekancerózních stavů. In vitro a ex vivo bude studována jejich schopnost doručovat léčivo přes bariéru kůže a interakce s rakovinnými buňkami. Procesní příprava nejslibnějších systémů bude optimalizována pro in vivo pokusy na myších modelech, kde bude sledován transport léčiva/nanočástice v mikroprostředí nádoru a kinetika uvolňování léčiva. Výsledky práce přispějí k základnímu porozumění vztahů mezi jednotlivými nanoformulacemi, jejich vlastnostmi a biologickými účinky na nádorovou tkáň.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi