Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Navazující magisterské studijní obory
iduzel: 22413
idvazba: 28015
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 02:27:13
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Navazující magisterské studijní obory

Data pro 2018/2019
Anorganická chemie

Anorganická chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní předměty oboru Anorganická chemie vedou studenta k pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi anorganických látek a jsou vybrány tak, aby podávaly ucelený přehled o tradičních i nových odvětvích anorganické chemie, ve škále od pevných látek se speciálními vlastnostmi po biogenní koordinační sloučeniny přechodných kovů. Studijní plán oboru anorganická chemie je úzce propojen s obory makromolekulární chemie a organická chemie, což jeho absolventům umožňuje získat kromě hlubšího vzdělání v jejich oboru i přehled o problematikách typických pro příbuzná odvětví chemie. Předměty jsou doplněny přehledem základních technologií používaných v oboru.

→ více
Anorganické nekovové materiály

Anorganické nekovové materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Navazuje na bakalářský obor Chemie a technologie materiálů či obory příbuzné. Studenti se podrobně seznámí se strukturou a vlastnostmi ANM (sklo, keramika, anorganická pojiva, biomateriály, nanomateriály), s tradičními i nejmodernějšími technologiemi a s chemicko-inženýrským a fyzikálně-chemickým popisem procesů probíhajících při jejich výrobě a využití.

→ více
Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)

Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

→ více
Bioinformatika

Bioinformatika

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Bioinformatika navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a pokračuje v přípravě odborníků na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii, biomedicíně a dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. Během studia si studenti rozšíří vzdělání v oblastech buněčné a molekulární biologie, genového inženýrství, strukturní biologie a chemické biologie. Studenti se dále prakticky obeznámí s metodami jednorozměrné a vícerozměrné statistiky a výpočetní inteligence, které tvoří rámec pro pochopení pokročilých bioinformatických postupů pracujících s tzv. - omics (genomics, proteomics, …) daty. Velký důraz je kladen na získání specializovaných bioinformatických znalostí z takových oblastí, jako jsou počítačová genomika, strukturní či funkční anotace genomů, analýza transkriptomických nebo proteomických dat, popis a modelování interakčních, regulačních, transkripčních a metabolických drah či chemoinformatická analýza malých organických molekul. Zařazené informatické přednášky pak prohloubí chápání fungování bioinformatických algoritmů. Absolventi budou znát limity jednotlivých bioinformatických postupů, nebudou k nim přistupovat jako k černé skříňce a budou schopni posoudit kvalitu a spolehlivost získaných výsledků.

→ více
Biomateriály

Biomateriály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor je zaměřen na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. Z předchozího bakalářského studia mají studenti základní znalosti z oblasti chemie, fyziky, matematiky, biologie, anatomie člověka a materiálového inženýrství. Magisterský obor je následně podle jejich zaměření detailně seznamuje s kovovými, polymerními, skelnými nebo keramickými biomateriály využívanými k výrobě kloubních a kostních náhrad a fixací, dentálních implantátů, stentů, cévních, kožních a očních implantátů a dalších. Seznámí je rovněž s moderními trendy v této oblasti – tedy s kompozitními materiály a s nanomateriály. U každé skupiny materiálů je důraz kladen na teoretické i praktické aspekty jejich mechanického, fyzikálního a chemického chování ve specifických podmínkách lidského organismu. Studijní obor rovněž seznamuje s technologickými postupy výroby všech typů biomateriálů využívaných v medicíně. Vedle širokých materiálových znalostí získají posluchači oboru podrobné informace z oblasti chemické analýzy materiálů, zkoušení jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností důležitých pro lékařské aplikace. Nedílnou součástí oboru je práce se světovými databázemi, práce s grafickým softwarem sloužícím k designu implantátů a využití numerických metod sloužících k modelování implantátů. Velký důraz je kladen na samostatnou teoretickou i laboratorní práci při řešení konkrétních problémů a na rozvíjení technického myšlení. Proto posluchači získají také základní informace o technickém kreslení, konstrukcích strojů a zařízení. Nedílnou součástí výuky je dále systém řízení a jakosti v oblasti výroby zdravotnických prostředků, systém platných národních i mezinárodních norem a ochrana průmyslového vlastnictví.

→ více
Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)

Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

→ více
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní chemie se zaměřením na forenzní analýzu materiálů a organických látek zahrnuje předměty zaměřené jak na teoretické, tak na praktické základy forenzních chemických metod, předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce, na teorii a metodiky forenzních postupů a na práci chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na spektroskopické, mikroskopické a separační metody, které umožnují stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků, na analýzy prokazující výbušniny, drogy, farmaka, na detailní analýzu kovových, skelných, keramických, polymerních materiálů. V oblasti forenzní analýzy materiálů si osvojí strukturní a chemickou analýzu materiálů, analýzu jejich mechanických, fyzikálních, chemických vlastností a analýzu přítomných defektů. V rámci speciálních přednášek se studenti seznámí s praktickou odorologií, s metodami analýzy památkových objektů, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Studenti se také seznámí s pokročilými statistickými metodami, aby dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. Mimoto získají i široké znalosti a dovednosti při využívání výpočetní techniky ve své práci (databáze, simulace apod.). S analytickými metodami se studenti seznámí také prakticky v rámci laboratorních prací a laboratorních projektů svázaných s forenzní analýzou. Důraz je ve studijním oboru kladen na využití analytických metod při odhalování pachatelů trestných činů, odhalování příčin a viníků havárií a rovněž při odhalování původu, kvality a pravosti výrobků a předmětů.

→ více
Chemistry of Materials

Chemistry of Materials

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

The programme has been designed to continue the education of graduates of Bachelor degree studies oriented towards materials sciences. The general knowledge gained at the Bachelor level is extended and deepened in courses focused mainly on physical chemistry of materials, materials engineering and materials technologies. Students may concentrate on individual groups of material by a proper choice of optional courses. Substantial part of studies is devoted to laboratory projects aimed at further development of students' capabilities of a self-reliant solution of research, design and technological problems.

→ více
Kovové materiály

Kovové materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Absolventi získají široké znalosti o technických aplikacích kovů, o principech výroby kovů a zpracování kovonosných odpadů, o postupech zvyšování životnosti a užitných vlastností kovových materiálů.

→ více
Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studium oboru Makromolekulární chemie je zaměřeno na získání poznatků, které vedou k pochopení syntézy a charakterizace makromolekulárních sloučenin a porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Zahrnuje i získání přehledu chemických principů základních technologických procesů ve výrobě polymerů. Studijní plán oboru makromolekulární chemie je úzce propojen s obory anorganická chemie a organická chemie tak, aby absolvent získal dostatečné zázemí pro komplexní řešení problémů struktury a vlastností organických i anorganických polymerů a polymerních kompozitů.

→ více
Materiály pro elektroniku

Materiály pro elektroniku

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Materiály pro elektroniku je připraven jako unikátní spojení poznatků o chemických, fyzikálních, optických a elektrických vlastnostech materiálů. Při studiu se snoubí teoretické, experimentální i praktické poznatky o tomto segmentu materiálů. Jsou studovány i aplikovány kovové, anorganické nekovové i polymerní materiály, tzn., že obor poskytuje informace o všech skupinách materiálů.

→ více
Nanomateriály

Nanomateriály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Nanomateriály nás uvádí do fascinujícího světa, ve kterém nanoobjekty vytvořené člověkem pronikají na dříve výsostné území přírodní kreativity. Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti.

→ více
Organická chemie

Organická chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Jeden z mála oborů, kde ještě dnes můžete chemii dělat vlastníma rukama, je organická chemie. Tento fakt je dostatečnou motivací pro generace studentů, jejichž výsledky pak rozšiřují poznání o životě a dnešním světě. Výsledek? 30 z doposud 105 udělených Nobelových cen za chemii patří objevitelům v oblasti organické chemie. V rámci studia tohoto oboru se nejen naučíte a pochopíte všechny zákonitosti, zvláštnosti a úskalí organické chemie, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou.

→ více
Polymerní materiály

Polymerní materiály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studium oboru navazuje na tříleté bakalářské studium fakulty a dává absolventům znalosti chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských principů základních technologických procesů, vlastností surovin a materiálů, makromolekulární chemie, výroby, zpracování a aplikací polymerů a metod sledování jejich struktury a vlastností. Polymerní vzdělání může být doplněno specializovanými přednáškami a laboratorními cvičeními zaměřenými na získání poznatků z oblasti přírodovědného průzkumu památek a technologie konzervace a obnovy památkových objektů a předmětů.

→ více
Syntéza léčiv

Syntéza léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Základem oboru je vzdělání v oblasti syntetické organické chemie nezbytné pro práci ve výzkumu a vývoji syntéz účinných látek. Jeho pilíře tvoří organická syntéza, retrosyntéza a stereoselektivní syntézy. Profilující předměty (Farmakologie, Farmakochemie, Lékové formy, Metody analýzy léčiv a Návrh léčiv) doplňují znalosti studentů v oblastech specifických pro farmaceutické výroby. Pestrá škála volitelných předmětů (např. Bioorganická chemie, Biologicky aktivní přírodní látky, Bioléčiva, Biomateriály, Polymery pro farmacii, Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství, Farmaceutická mikrobiologie a Farmakoekonomika léčiv) doplňuje a rozšiřuje vzdělání v hraničních a souvisejících oborech.

→ více
Technologie konzervování a restaurování

Technologie konzervování a restaurování

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní plán navazuje na tříletý bakalářský obor Technologie konzervování a restaurování VŠCHT Praha. Mohou jej také studovat absolventi bakalářského studia jiných oborů na VŠCHT Praha, případně z jiných fakult s příbuzným zaměřením. Studijní plán profiluje absolventa podle jeho zájmu o jednotlivé materiály (sklo a keramika, kovy, stavební hmoty, syntetické i přírodní polymery (dřevo, papír) a fotografické materiály). Velký důraz je kladen na samostatnou praktickou činnost studentů v rámci laboratorních projektů a diplomové práce.

→ více
Technologie organických látek a chemické speciality

Technologie organických látek a chemické speciality

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studenti se seznamují především s teorií katalyzovaných chemických reakcí, průmyslovou přípravou a aplikací katalyzátorů, se syntézou technologických procesů, s principy a optimalizací malotonážních a velkotonážních technologií. Součástí výuky je i plánování experimentů, zpracování experimentálních a provozních dat, matematické modelování technologických procesů s praktických používáním univerzálních simulačních programů ASPEN PLUS a dalších, analýza bezpečnosti výrob a chemická informatika. Studenti také získávají vědomosti o správné výrobní praxi, statistických metodách hodnocení jakosti, syntéze vsádkových výrob a chemické informatice a praktické dovednosti v analytické chemii.

→ více
Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Cílem studijního oboru je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia má posluchač možnost zvolit si užší specializaci orientovanou na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie. Vzdělání poskytne absolventům výhodnou startovní pozici pro zahájení profesní kariéry ve výzkumné i průmyslové sféře.

→ více
Výroba léčiv

Výroba léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Od nalezené substance s léčivými účinky, ke skutečně vyráběnému léku je dlouhá cesta. Při studiu tohoto oboru proto na znalosti o mechanismech účinku léků a zákonitostech jejich transportu v organismu, navážete studiem lékových forem, které umožňují dosáhnout při podání léku požadovaného účinku, způsobů, zařízení a materiálů pro jejich efektivní výrobu. Kromě toho se seznámíte i s právními a ekonomickými aspekty uvádění léčiv na trh.

→ více
Základní a speciální anorganické technologie

Základní a speciální anorganické technologie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor řešící otázky současného světa: klasické i speciální chemické výroby pro výkonnou ekonomiku. Studium prohlubuje a rozvíjí základy získané v průběhu bakalářského studia. Důraz je kladen nejen na teoretickou stránku studované problematiky, ale i na praktické dovednosti při práci na laboratorních projektech. Získané vzdělání poskytne studentům kvalitní základ nezbytný pro úspěšné uplatnění na trhu práce či v akademické sféře.

→ více
Aktualizováno: 4.5.2017 12:24, Autor: Ondřej Kundrát

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi