Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Bakalářské studijní programy
iduzel: 22412
idvazba: 28014
šablona: stranka
čas: 13.4.2024 05:15:11
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/detail/fakulta/22310/druh/B/jazyk/cs/?weburl=/studium/uchazec/bc-obory&planurl=/studium/uchazec/plan
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22412
idvazba: 28014
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/uchazec/bc-obory'
iduzel: 22412
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6072/22412
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studijní programy

Bioinformatika a chemická informatika

Bioinformatika a chemická informatika

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá počítačovými metodami pro shromažďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, především dat o sekvencích a strukturách nukleových kyselin či proteinů. Tento studijní program proto poskytuje vzdělání z oblasti chemických a molekulárně-biologických věd kombinované s vyváženým souborem profesních znalostí a dovedností z oblasti statistiky, analýzy dat a informatiky. Široký rozhled a mezioborovost z vás učiní ceněné specialisty, kteří najdou uplatnění ve všech odvětvích, kde dochází ke zpracování a analýze biologického vzorku.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Bioinformatika a chemická informatika
 • Biologický, chemický a biotechnologický výzkum
 • Zemědělství
 • Chemické, potravinářské, farmaceutické nebo biotechnologické firmy
 • Zdravotnická zařízení

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0588A140001
VŠCHT kód B107
Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Studium tohoto programu ti dá pevný přírodovědně-technický základ a zároveň znalosti z oblasti surovin, výrobních procesů a vztahů chemie a životního prostředí. Teoretické, analytické i praktické dovednosti můžeš nadále rozvíjet v rámci zvolené specializace – na výběr jsou Vodíkové a membránové technologie, Chemie a forenzní chemie nebo Chemie a chemické technologie.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Návrhy a řízení chemických výrob
 • Membránové aplikace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
 • Energetika
 • Analytické laboratoře
 • Laboratoře Kriminalistického ústavu
 • Modelování a optimalizace chemický dějů

Specializace - Chemické technologie

Získáte komplexní znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu. Dále o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

→ více

Specializace - Chemie a forenzní chemie

Tato specializace vám otevře dveře ke kariéře v Kriminalistickém ústavu nebo analytických laboratořích. Budete se zabývat přípravou standardů organických i anorganických látek určených pro forenzní analýzu – tj. syntézou metabolitů syntetických drog, jedů atd. Studium zahrnuje silný přírodovědný základ, specializační předměty jsou pak zaměřeny na chemickou syntézu, analytické metody, základy kriminalistiky, toxikologie a informační technologie. Budete řešit výzkumné úkoly a naučíte se analytickým standardům i jejich praktickému využití pro detekci látek v reálných odebraných vzorcích.
→ více

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie nabízejí řešení hned několika současných civilizačních problémů - úpravu a výrobu pitné vody, likvidaci ekologických zátěží nebo rozvoj čistší energetiky, například pomocí palivových článků. Získáte kvalitní teoretický přehled o chemických procesech a materiálech, které jsou v dané oblasti využívány. Budete součástí výzkumných projektů a budete se podílet se na vývoji uvedených procesů ve špičkově vybavených laboratořích.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 75 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130005
VŠCHT kód B101
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Fungování moderního světa v podobě, jak jej známe, je založeno na materiálech. Kdo jim rozumí, umí je zpracovávat, vylepšovat, ten drží klíč k úspěchu. Nanomateriály, kovy, sklo, keramika, polymery, žádný problém - Fakulta chemické technologie se jediná v ČR zabývá chemií všech typů materiálů. V průběhu studia si můžete zvolit mezi obecnou materiálovou specializací nebo specializací ve forenzní analýze materiálů.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium – Chemie a technologie materiálů
 • Vedoucí výroby a zpracování materiálů
 • Kriminalistický ústav
 • Výzkum, vývoj a testování materiálů
 • Analytické laboratoře
 • Kontrola jakosti materiálů

Specializace - Forenzní analýza materiálů

Stanete se experty pro zjišťování příčin porušení materiálů i to, jak jim předcházet (vybavujete si seriál Letecké katastrofy?). Kromě chemických a technologických předmětů se zaměříte na forenzní analýzu kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů. Získáte specifické informace o vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a životností materiálů. Seznámíte se se základy technologií výroby a zpracování materiálů i technik jejich zkoušení a analýzy. Vedle toho získáte základní informace z kriminalistiky.
→ více

Specializace - Chemie a technologie materiálů

Získáte znalosti o výrobě a vlastnostech skel, keramických materiálů a kovů. Také materiálů pro elektroniku, plastů, kaučuků a materiálů se speciálními vlastnostmi. Seznámíte se s povrchovou úpravou a zásadami protikorozní ochrany materiálů. Specializace kombinuje silný chemický základ se specializačními materiálovými předměty a základními znalostmi strojního inženýra.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 75 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130006
VŠCHT kód B102
Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Pomáhat lidem k lepšímu zdraví můžete i jinak než jako lékaři. Vývoj materiálů pro použití v medicíně právě zažívá velký boom a patří mezi oblasti s mimořádnou perspektivou.

V rámci studia vám předáme znalosti o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace i o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získáte informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výroba a vývoj lékařských implantátů a zdravotnických prostředků
 • Vývoj, výroba a zpracování materiálů různých typů
 • Státní správa se zaměřením na schvalování zdravotnických prostředků
 • Analytické a zkušební laboratoře

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130008
VŠCHT kód B106
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Profesionální konzervování a restaurování vyžaduje nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně-technologické a chemické materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek (tzv. licenci k restaurování).

V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletém bakalářském studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl je podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška pro doplňovací přijímací řízení se bude konat na přelomu srpna a září, o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni.

 

Informace o talentové zkoušce

 

Uplatnění

 • Restaurátorské a konzervátorské práce
 • Kurátoři sbírek
 • Muzea
 • Památková ochrana
 • Navazující magisterské studium na VŠCHT i jinde

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Studenti se učí aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty ze skla a keramiky.
→ více

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studenti se učí aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné kovové památkové objekty.
→ více

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Studenti se učí aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné památkové objekty z textilních materiálů..
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0222P130001
VŠCHT kód B104
Průmyslová chemie

Průmyslová chemie

Bakalářský program, Univerzitní centrum Litvínov

Tento program je vyučován v Univerzitním centru Litvínov. To lze ve vybraných termínech navštívit v rámci dnů otevřených dveří.

Jako studenti získáte aktuální znalosti a dovednosti v oblasti průmyslové chemie, chemické technologie a inženýrství, materiálových a environmentálních technologií v kontextu provozování chemických výrob. Důraz klademe na praktickou výuku a inženýrský, procesní a technologický charakter studia. Zároveň ale získáte i univerzální přírodovědně-technické vzdělání, což vám přinese široké uplatnění na pracovním trhu. Díky zapojení odborníků z praxe a využití infrastruktury Tréninkového centra Unipetrol si osvojíte kompetence technickoinženýrských pracovníků v chemickém průmyslu v tradičních disciplínách i v nových oblastech dekarbonizace, vodíkové ekonomiky, oběhového hospodářství, udržitelnosti a bezpečnosti. Naučíte se znát konstrukci základních zařízení pro provozování jednotkových operací chemického průmyslu, ovládat principy jejich fungování a dokážete vyhodnotit dopady změn nastavení řídících parametrů na jejich provoz, bezpečnost a ekonomiku provozu. Osvojíte si též základní analytické techniky používané ke sledování vlastností surovin a produktů a monitorování výroby.

Uplatnění

 • Technolog v průmyslové chemii
 • Výzkumný a vývojový pracovník
 • Vedoucí provozů a vývojových poloprovozů
 • Kontrolní orgány a státní správa
 • Navazující magisterské studiu na VŠCHT Praha - v Litvínově i v Praze

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Litvínov
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711P130001
VŠCHT kód B109
Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

V rámci oblíbeného programu na Fakultě chemické technologie vám předáme dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s farmaceutickými firmami a z přípravy odborníků pro farmaceutický výzkum a průmysl. Kromě základních chemických, biochemických a technických předmětů absolvujete předměty z oblasti biologie, farmakochemie, farmakologie a výroby léčiv, což vám umožní další rozvoj ve vývoji a výrobě lékových forem a léčivých substancí.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studiu na VŠCHT Praha - např. Syntéza a výroba léčiv.
 • Farmaceutické firmy
 • Průmyslové firmy
 • Státní správa

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 160 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130011
VŠCHT kód B105
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Bakalářský program, Fakulta chemické technologie

Tento mezioborový program vám dá možnost stát se odborníky pro oblast památkové péče. Získáte expertní znalosti nejen z přírodovědných, technologických a materiálových předmětů, ale i uměleckohistorické vzdělání. Velký důraz klademe také na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Technolog péče o památkové objekty
 • Technolog péče muzejní sbírky
 • Technolog péče o archeologické nálezy

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130010
VŠCHT kód B103
Aktualizováno: 12.11.2018 11:43, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi