Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení
iduzel: 6083
idvazba: 6861
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 22:56:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6083
idvazba: 6861
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pristroje'
iduzel: 6083
path: 8547/4159/1395/1892/4612/6083
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

 
Přehled nejnovějších přístrojů na FCHT (řazeno podle ústavů)
 
Přehled přístrojů na VŠCHT Praha s pořizovací cenou větší než 2 mil. Kč
 

Ústav 101

Vysokoteplotní kalorimetr SETARAM
Diferenční skenovací analýza 333-1673 K
Kontakt: prof.Dr.Ing. D.Sedmidubský (tel.: 220444082)

Multi-Detektor
Vhazovací kalorimetrie 473-1823 K Diferenční termická analýza 473-1973 K
Kontakt: prof.Dr.Ing. D.Sedmidubský (tel.: 220444082)

MOCVD
Aparatura pro depozici tenkých vrstev oxidových materiálů z organokovových prekurzorů
Kontakt: Doc.RNDr.J.Stejskal,CSc. (tel.: 220444049)

Vidová spektroskopie s He-Ne aserem (35 mW)
Měření indexu lomu, hloubkového profilu indexu lomu a počtu vidů planárních optických vrstev
Kontakt: RNDr. J.Špirková,CSc. (tel.: 220444003)

Optický mikroskop
polarizace světla a diferenciální interferometr kontrast, pozorování ve sv. i tmavém poli
Kontakt: Ing. Z. Sofer (tel.: 220444286)

MOVPE
Aparatura pro přípravu epitaxních vrstev
Kontakt: Ing. Z. Sofer (tel.: 220444286)

Q-SUN
komora simulující stárnutí materiálů vlivem světla (Xe výbojka) při různé teplotě a vlhkosti
Kontakt: Ing. L. Mastný, CSc. (tel.: 220444273)


Ústav 105

Sestava Solartron Frequency Response Analyser SI 1250 a Solartron Electrochemical Interface SI 1287 (AMETEK (UK))
stanovení kinetiky elektrodových dějů metodou elektrochemické impedanční spektroskopie, stanovení elektronové a iontové vodivosti materiálů za kontrolovaných podmínek
Kontakt: prof.Dr.Ing. K. Bouzek (tel.: 220444019)

Elektrochemické krystalové nanováhy EQCN-700 (ELCHEMA (USA))
sledování kinetiky sorpce, resp. vylučování na povrchu pevné fáze metodou sledování vlastní frekvence krystalu SiO2 s možností současného sledování elektrodového potenciálu povrchu
Kontakt: prof.Dr.Ing. K. Bouzek (tel.: 220444019)

Stanice pro testování palivových článků G50 (Hydrogenics (Kanada))
charakterizace palivových článků typu PEM o výkonu do 100 W
Kontakt: Ing. M. Paidar, Ph.D. (tel.: 220444112)

Porozimetr AutoPore IV 9500 a Porozimetr PoreSizer 9320 a Porozimetr PoreSizer 9320 (Micromeritics (USA) )
stanovení porozity a distribuce pórů pevných materiálů v rozsahu poloměru póru od 1,5 nm do 100 mm a od 3 nm do 100 mm
Kontakt: doc.Ing. J. Vídenský, CSc. (tel.: 220444020)

ASAP 2020 (Micromeritics (USA))
stanovení měrného povrchu a distribuce mikro a mezopórů pevných materiálů v rozsahu průměrů póru od 0,5 nm do 100 nm
Kontakt: Ing. M. Lhotka, Ph.D. (tel.: 220445019)

AutoChem II (Micromeritics (USA))
sledování chemické adsorpce a teplotně programovaných reakcí (např. teplotně programovatelná redukce) pevných materiálů
Kontakt: Ing. M. Lhotka, Ph.D. (tel.: 220445019)

Aparatura měření permeačních charakteristik membrán ( )
stanovení permeačních charakteristik membrán - dynamika
Kontakt: Dr.Ing. V.l Fíla (tel.: 220444018)

Aparatura měření katalytické aktivity katalyzátorů a separační účinnosti membrán ( )
stanovení katalytické účinnosti - dynamická, stacionární měření, stanovení separační účinnosti membrán, měření průnikových křivek (stanovení sorpčních kapacit)
Kontakt: Dr.Ing. V.l Fíla (tel.: 220444018)

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr CARY 100 s integrující koulí(Varian (USA))
měření absorbance a difúzní reflektance roztoků a tenkých vrstev
Kontakt: doc.Dr.Ing. J. Krýsa (tel.: 220444112)


Ústav 106

rastrovací elektronový mikroskop Hitachi S 450
studium struktury materiálů a pevných látek
Kontakt: doc. Dr. Ing. D. Vojtěch (tel.: 220444290)

EDS analyzátor Kevex Delta 5
chem. mikroanalýza materiálů a pevných látek
Kontakt: doc. Dr. Ing. D. Vojtěch (tel.: 220444290)

metalografický mikroskop Olympus PMEU Neophot 2
sledování mikrostruktury materiálů
Kontakt: doc. Dr. Ing. D. Vojtěch (tel.: 220444290)

obrazový analyzátor LUCIA
analýza obrazu umožňující kvantifikovat mikrostrukturní parametry materiálů
Kontakt: doc. Dr. Ing. D. Vojtěch (tel.: 220444290)

zařízení pro ultrarychlé chlazení kovů metodou melt spinning
příprava mikrokrystalických, nanokrystalických a amorfních slitin ultrarychlým chlazením tavenin
Kontakt: doc. Dr. Ing. D. Vojtěch (tel.: 220444290)

univerzální trhací stroj FPZ 100/1
měření mechanických vlastností materiálů - zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, únavy
Kontakt: Ing. J. Šerák Ph.D. (tel.: 220445013)

vakuová indukční pec Leybold Heraeus ISG 0,5
tavení a odlévání kovů a slitin s teplotou tání do 1600°C ve vakuu popř. v ochranné atmosféře
Kontakt: Ing. J. Šerák Ph.D. (tel.: 220445013)

Charpyho kladivo WPM s hmotností kladiva 2 kg
měření vrubové houževnatosti materiálů
Kontakt: Ing. J. Šerák Ph.D. (tel.: 220445013)

tvrdoměry Rockwell a Heckert, mikrotvrdoměry Zwick a Zeiss
měření tvrdosti materiálů
Kontakt: Ing. J. Šerák Ph.D. (tel.: 220445013)

odporové komorové pece pece
příprava slitin, žíhání do teploty 1200°C
Kontakt: Ing. J. Šerák Ph.D. (tel.: 220445013)

emisní spektrometr s buzením doutnavým výbojem GD Profiler 2
chemická analýza materiálů a povrchových vrstev
Kontakt: Ing. P. Novák, Ph.D. (tel.: 220445026)

autokláv Buchiglasuster
loužení nebo srážení do 140°C a 6 MPa, objem 1 L
Kontakt: doc.Ing. J. Jandová, CSc. (tel.: 220444202)

autokláv Parr
loužení nebo srážení do 500°C a 36 MPa, objem 1,8 L, řízené míchání, přívod plynné atmosféry a odběry vzorků
Kontakt: Ing. H. N. Vu, Ph.D. (tel.: 220445025)

AAS analyzátor GBS Avanta 932
stanovení koncentrace prvků v roztocích
Kontakt: Mgr. J. Selucká (tel.: 220444111)

tryskací box Guyson Formula 1200
povrchová úprava materiálů tryskáním
Kontakt: Ing. M. Kouřil, Ph.D. (tel.: 220443750)

počítačem řízený zatěžovací stroj CorrosData pro zkoušky náchylnosti ke koroznímu praskání metodou SSR
studium korozního praskání
Kontakt: doc. Ing. J. Bystriansky, CSc. (tel.: 220443789)

korozní měřicí systémy PC3 a PC4/Fas, počítačově řízené (Gamry)
korozní elektrochemická měření (stejnosměrná, impedanční)
Kontakt: doc. Ing. L. Joska, CSc. (tel.: 220444204)


Ústav 107

Plamenový fotometr M8D-acethylen (Dr.Lange)
stanovení koncentrace Na,K,Ca v roztocích
Kontakt: Ing. H.Hradecká, Ing. L.Šormová (tel.: 220444161)

UV-VIS Spektrofotometr Shimadzu 1601 (Shimadzu)
měření koncentrace SiO2, PO43- měření spektrální propustnosti skel
Kontakt: Ing. H.Hradecká, Ing. L.Šormová (tel.: 220444161)

Laboratorní pece do 1200-1600°C (Clasic)
úpravy povrchů skel za zvýšené teploty (např.dezalkalizace, výpal kovových vrstev nanesených na skle), stanovení hmotnostních úbytků sklovin při tavení v různých typech atmosfér (N2O,CO2,O2,vzduch), provádění tavicích zkoušek a tavení nových materiálů, studium procesů na rozhraní kmen-sklovina
Kontakt: prof.Ing. J.Matoušek, DrSc, Ing. H.Hradecká, Ing.M. Rada, CSc., doc.Ing.S.Kasa,CSc (tel.: 220444123)

Laboratorní autokláv (VEZAS)
testy chem.odolnosti skel proti vodě a vodným roztokům podle norem za zvýšené teploty a tlaku
Kontakt: Ing. H.Hradecká (tel.: 220444161)

Zařízení na nanášení tenkých vrstev na sklo (ID Lab)
potahování skel metodou sol-gel
Kontakt: L.Šanda, Ing. P.Novotná, Ph.D. (tel.: 220444115)

Zařízení pro testování chemické odolnosti skel (Ústav skla a keramiky)
testy chemické odolnosti skel vůči vodným roztoků ve statických i dynamických podmínkách
Kontakt: prof.Ing. A.Helebrant, CSc. (tel.: 220444022)

Dilatometr DI-24 fy Adamel-Lhomargy (Adamel-Lhomargy)
měření dilatačních křivek materiálů
Kontakt: Ing.M. Rada, CSc. (tel.: 220444102)

Analýza obrazu LUCIA (Laboratory Imaging Ltd.)
snímání obrazů a vyhodnocování obrazových informací, vyhodnocovat lze i obrazy z dalších zdrojů (skener, el. mikroskop apod.
Kontakt: Mgr. Václav Procházka (tel.: 220444192)

Elektronový mikroskop Hitachi S4700 (Hitachi)
povrchová charakterizace materiálu, rozlišení až 2 nm, rtg mikroanalyzátor
Kontakt: doc.Ing.V. Hulínský, CSc.; doc. RNDr. Ondrej Gedeon, PhD. (tel.: 220443695)

Naprašovačka (Baltec)
magnetronové naprašování definovaných vrstev
Kontakt: doc. RNDr. Ondrej Gedeon, PhD. (tel.: 220443695)

Kalorimetr pro stanovení vývoje hydratačního tepla cementů a dalších anorganických pojiv (CES)
stanovení časového vývoje hydratačního tepla při tuhnutí anorganických pojiv při teplotách 0 až 120 oC ( v otevřené atmosféře nebo v hydrotermálních podmínkách)
Kontakt: doc.RNDr. F.Škvára, DrSc. (tel.: 220443808, 220444243)

Zařízení pro stanovení vlastností cementů a dalších anorganických pojiv podle EN
stanovení počátku tuhnutí, pevností a zpracovatelnosti cementů a dalších anorganických pojiv podle EN
Kontakt: doc.RNDr. F.Škvára, DrSc. (tel.: 220443808, 220444243)

Laserový analyzátor velikosti částic (Fritsch)
určování distribuce velikosti částic
Kontakt: Dr. W.Pabst (tel.: 220444132)

Viskozimetr RV1 Haake (Haake)
reologická měření suspenzí a past
Kontakt: Ing.J.Andertová, CSc. (tel.: 220444135)

AAS SpectrAA 300 (Varian)
atomová absorpční spektroskopie
Kontakt: pí.J.Hurníková (tel.: 220444134)

Žárový mikroskop (Carl Zeiss Jena)
studium vysokoteplotních procesů
Kontakt: doc.Ing.S.Kasa, CSc (tel.: 220444004)

Rotační viskozimetr Rheotest 2 (Prüfgeräte Werk Medingen)
měření viskozity kapalin
Kontakt: doc.Ing.S.Kasa, CSc (tel.: 220444004)

Měření termochanických vlastností (Clasic)
pevnost v ohybu, creep za vysokých teplot
Kontakt: Ing.J. Hamáček, doc.Ing.J.Kutzendörfer, CSc. (tel.: 220444131)

Měření únosnosti v žáru (Netzsch)
únosnost v žáru, tečení v tlaku
Kontakt: Ing.J. Hamáček, doc.Ing.J.Kutzendörfer, CSc. (tel.: 220444131)

Stroj na měření mechanických vlastností (VEB Rauenstein)
pevnost v tlaku, pevnost v ohybu, max. 10 t
Kontakt: Ing. J. Andertová, CSc (tel.: 220444135)


Ústav 108

Xcalibur PX enhanced difraktometr (Oxford Diffraction)
RTG strukturní analýza monokrystalů
Kontakt: Ing. J.Čejka, Ph.D. (tel.: 220444200)

Mikroskop Nikon E600 s analýzou obrazu LUCIA (Laboratory Imaging Ltd.)
mikroskop vybavený digitální kamerou
Kontakt: doc. Ing. F.Kovanda, CSc. (tel.: 220444087)


Ústav 110

UV-VIS spektrofotometr HP8452 (Hewlet Packard)
Diode-aray spektrofotometr vybavený termostatovaným (±0.5 °C) držákem kyvet "multicell transporter" umožňujícím automatickou výměnu až sedmi kyvet. Spektrofotometr je ovládaný pomocí PC
Kontakt: prof. Radek Cibulka (tel.: 220444182)

UV-VIS Spektrofotometr Varian CARY 50 CONC (Varian)
Dual beam spektrofotometr s děličem paprsku a 2 spárovanými fotodiodami jako detektory řízený externím počítačem.
Kontakt: prof. Radek Cibulka(tel.: 220444182)

Fluorescenční spektrofotometr Varian CARY ECLIPSE (Varian)
Počítačem řízený poměrový fluorescenční spektrofotometr pro měření fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence a bioluminiscence.
Kontakt: prof. Radek Cibulka (tel.: 220444182)

Mikrovlnný reaktor Synthewave 402 (Prolabo)
Slouží k provádění reakcí zahřívaných pomocí mikrovln za atmosférického tlaku s možností nastavení reakční teploty nebo výkonu a práce v inertní atmosféře
Kontakt: doc. Ing. I.Linhart, CSc. (tel.: 24354165)

Kapalinový chromatograf LC 5000 (Ingos, s.r.o.)
Určeno pro analytickou a semipreparativní chromatografii. Součástí je vysokotlaké čerpadlo LCP5020 s třísložkovým gradientním ventilem.
Kontakt: Mgr. R.Holakovský, Ph.D. (tel.: 220444279)

NMR spektrometr Varian MerkuryPlus (Varian)
High Resolution FT NMR spektrometr s programovatelnou teplotou a modulem pulzních gradientů magnetického pole Performa I.
Kontakt: prof. Jaroslav Kvíčala (tel.: 220444242)

Chromatograf Clarus 500, 3 přístroje (Perkin Elmer)
Přístroje s plameno-ionizačním detektorem, event. k používání kapilárních kolon.
Kontakt: Ing. V. Kozmík, CSc. (tel.: 220444118)


Ústav 111

Pulse ChemiSorb 2 700 (MICROMERITICS,USA)
zařízení pro fyzi- a chemisorpční analýzu dynamickou GC-metodou, měření spec. povrchu, min. 0,2 m2, max. 280 m2
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

Pulse ChemiSorb 2 705 (MICROMERITICS,USA)
zařízení pro fyzi- a chemisorpční analýzu dynamickou GC-metodou, pulsní a frontální technika, možnost měření spec. povrchu kovů ve vícesložkových systémech
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

Multi Volume Pycnometer 1305 (MICROMERITICS,USA)
zařízení na měření heliové (skeletální) hustoty pevných i práškových materiálů, objem vzorku: 0,5 - 150 cm3
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

Tabletovací stroj ERWEKA, Model EKO s hnací jedn. (ERWEKA, SRN)
zařízení na lisování práškovitých materiálů, velikost válcovitých výlisků: průměr 3, 5, 7 a 10 mm, výška závisí na materiálu
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

Tester MTZ - 3U Electronic (Mico-sensor, ČR)
zařízení na měření mechnické pevnosti materiálů v tlaku, čtyři rozsahy měřené síly v rozsahu 375 - 3000 A
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

GC/MS HP 6890
plynový chromatograf s hmotnostním detektorem
Kontakt: doc.Ing. B.Dvořák, CSc. (tel.: 220444303)

Autoklávy (9 kusů) GC/MS VARIAN SATURN 2000 (Parr Instr. Co., Pressure Product Ind. USA; )
nerezové autoklávy, objem 100-2000 ml
Kontakt: doc.Ing. P.Kačer, Ph.D.; Ing. J.Krupka; doc.Ing. V.Tukač, CSc. (tel.: 220445049)

0
kombinace plynové chromatografie s hmotnostní detekcí, přístroj má analyzátor na principu iontové pasti; ionizační techniky: náraz elektronů, chemická ionizace širokou paletou reakčních médií, MS/MS - analýza dceřiných iontů
Kontakt: doc.Ing. P.Kačer, Ph.D.; Ing. J.Krupka; doc.Ing. V.Tukač, CSc. (tel.: 220445049)

HPLC VARIAN PrepStar
preparativní kapalinový chromatograf, cca 20 násobné zvětšení nástřiku při zachování retenčních char., gradientové uspořádání čerpadel-PrepStar , UV-VIS detektor (190-700 nm)
Kontakt: doc.Ing. P.Kačer, Ph.D. (tel.: 220445049)

HPLC HP 1050
kapalinový chromatograf se čtyřmi moduly: zásobník rozpouštědel, kvarterní pumpa, diodové pole a automatický dávkovač
Kontakt: Ing. P.Čapek, CSc. (tel.: 220444213)

Měřicí rám HP 75000
96ti kanálový voltmetr pro přesná měření teploty a napětí
Kontakt: Ing. P.Čapek, CSc. (tel.: 220444213)

Mikrováha RUBOTHERM
mikrováha pro práci v definované atmosféře, nízkotlaké provedení, citlivost vah 0,02 mg, stanice pro přípravu plynných směsí s hmotnostními průtokoměry
Kontakt: Ing. P.Čapek, CSc. (tel.: 220444213)

Rektifikační kolona (fa SULZER)
skleněná rektifikační kolona s orientovanou nerezovou výplní, výška 1650 mm, průměr 30 mm, 65 TP, objem vařáku 4000 ml,
Kontakt: doc.Ing. V. Tukač, CSc. (tel.: 220444223)

Pyrolýzní GC (Shimadzu)
pyrloýzní plynová chromatografie - slouží k rychlým stanovením produktů tepelného rozkladu plynných, kapalných a pevných látek. Analytická část je optimalizována na pyrolýzu uhlovodíkových surovin a umožnuje stanovení obsahu chemických individuí s 1 až 12 atomy uhlíku v molekule a stanovení celkového obsahu látek s více než 12 atomy uhlíku.
Kontakt: prof.Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. (tel.: 220443769)

HPLC-PDA (Shimadzu)
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s PDA detektorem
Kontakt: prof.Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. (tel.: 220443769)

Pyrolýzní GCMS (Shimadzu)
Je možno volitelně využívat jako pyrolýzní nebo klasickou plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí pro kvantitativní i kvalitativní analýzy. Pyrolýzní část přístroje lze využít jako mikroreaktor (volitelně naplněný např. katalyzátorem).
Kontakt: doc.Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (tel.: 220444222)

Disoluční přístroj (Sotax)
Přístroj pro provádění zkoušky disoluce podle USP I a II.
Kontakt: doc.Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (tel.: 220444222)

Vlhkostní komora (Mammert)
Komora pro expozici vzorků v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí
Kontakt: doc.Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (tel.: 220444222)


Ústav 112

Dvouválcový míchací stroj BAŤA
Dvouválcový míchací stroj s vodou chlazenými válci s povrchem z tvrdě pochromované oceli. Rozměry válců 150x400, frikce 1:1,2. Slouží pro přípravu kaučukových směsí.
Kontakt: Ing. D. Čadek (tel.: 220443803)

Rotační viskozimetr VISCOTESTER® 550
Rotační viskozimetr je určen pro přesné, rychlé a jednoduché měření viskozity a tokového chování kapalných a polotuhých látek. Je vhodný pro měření olejů, nátěrových hmot, keramických materiálů, past, krémů, kapalných polymerních směsí, roztoků polymerů a podobně. K dispozici jsou různé typy senzorů – koaxiálních válců – umožňujících měření viskozit v rozsahu 3 – 3.105 mPa.s při smykových rychlostech 4,5 - 103 s-1 v teplotním rozsahu -45 °C až +200 °C.
Kontakt: Ing. D. Čadek (tel.: 220443803)

Přístroj pro určení indexu toku plastomerů MODULAR MELT FLOW 7026
Přístroj je určen pro testování hmot. nebo objem. indexu toku tavenin termoplastických materiálů,  v souladu s požadavky norem ISO 1133 a ASTM D-1238. Je vybaven software Visual Melt. Rozsah teplot komory: 50 °C až 400 °C.
Kontakt: Ing. D. Čadek (tel.: 220443803)

Zařízení na měření změn dielektrických vlastností pryskyřic během vytvrzování
Měření průběhu vytvrzování (např. siloxanových nebo epoxidových) pryskyřic využívá sledování časových změn impedance měřící sondy, která se nachází v prostředí vytvrzované pryskyřice.
Kontakt: Ing. D. Čadek (tel.: 220443803)

Laboratorní dvouválec Polymix 80T fy Schwabenthan
Rozměry válců 80x300 mm, skluž 1,2 umožňuje přípravu folií tloušťky od 0,2 mm. Min.množství válcované směsi je 50 g, rozsah teplot válcování od 140-200 C.
Kontakt: Ing.R.Kalousková, CSc. (tel.: 22444148)

Tester TOM, model 204
Sledování tepelné odolnosti materiálů v rozsahu 60-250 C, např.vývoj zabarvení vzorku v časové závislosti při konstantní teplotě v různých prostředích. Využití pro folie, nátěr nebo různé materiály do tloušťky vzorku 1 mm.
Kontakt: Ing.R.Kalousková, CSc. (tel.: 22444148)

Xenonová testovací komora Q-Sun Xe-3-HS 
Simulace povětrnostního záření. Zdrojem světla: xenonové lampy, světlo do komory prochází přes filtry simulující denní světlo, resp.okenní sklo.
Kontakt: Ing.R.Kalousková, CSc. (tel.: 22444148)

Vstřikovací stroj Battenfeld Plus 350
Poloprovozní vstřikovací stroj pro přípravu zkušebních tělísek pro hodnocení tahových zkoušek, rázové a vrubové houževnatosti. Max.hmotnost výstřiku 50g.
Kontakt: Ing.J.Šimek, CSc. (tel.: 220444117)

Univerzální zpracovatelský a reologický zkušební přístroj PLASTI-CORDER Lab-Station
Umožňuje stanovit tokové vlastnosti polymerních materiálů v simulovaných zpracovatelských podmínkách.
Kontakt: Ing.J.Šimek, CSc. (tel.: 220444117)

DMA DXO4T
Dynamický termomechanický analyzátor a FFT spektrometr. Měří dynamické mechanické vlastnosti tuhých materiálů za přesně definovaných podmínek, které lze plynule.
Kontakt: doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.Z.Hrdlička,Ph.D. (tel.: 220444121)

RPA 2000 Rubber Process Analyzer
Přístroj pro hodnocení vulkanizačních a dynamických reologických vlastností kaučuků a kaučukových směsí.
Kontakt: doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.Z.Hrdlička,Ph.D. (tel.: 220444121)

Viskozimetr Mooney V-MV 3000
Přístroj měří viskozitu Mooney kaučuků a jejich směsí. Vzorek je pneumaticky zalisován do vyhřívané komůrky, v níž se otáčí rotor.
Kontakt: doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.Z.Hrdlička,Ph.D. (tel.: 220444121)

Rotační reometr AR-G2, TA Instruments
Díky magneticky levitujícímu ložisku umožňuje přesné měření krouticího momentu v intervalu : od 10-9 do 10-1 Nm. Měření vysokoviskózních tavenin polymerů, pro polymerní roztoky, disperze a další nízkoviskózní kapalné systémy.
Kontakt: doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.Z.Hrdlička,Ph.D. (tel.: 220444121)

Univerzální zkušební přístroj Instron 3365,
Přístroj slouží k testování materiálů v tahu nebo tlaku.
Kontakt: doc.Ing.A.Kuta, CSc., Ing.Z.Hrdlička,Ph.D. (tel.: 220444121)

Diferenciální snímací kalorimetr DSC 910 a modulovaný DSC 2920
Stanovení teploty skelného přechodu, tepelné kapacity, teploty a entalpie vzorků, sledování chemických reakcí ve vzorku, modulované DSC umožňuje rozlišit blizké resp. slabé přechody.
Kontakt: Prof.Ing.J.Brožek, CSc. (tel.: 220443191)

Termogravimetrický analyzátor TGA 951 a s vysokým rozlišením Hi-Res (TM) TGA Q 500
Přístroje umožňují sledovat termickou stabilitu vzorků, Hi-Res technika umožňuje rozlišit překrývající se jevy.
Kontakt: Prof.Ing.J.Brožek, CSc. (tel.: 220443191)

TGA Q500 TA Instruments
Systém využívající vertikální váhy pracující v rozsahu od laboratorní teploty do 1000 °C. Přístroj využívá i technologie Hi-ResTM TGA (termogravimetrie s vysokým rozlišením), která zvyšuje citlivost metody v případě na sebe navazujících termických rozkladů vzorku.
Kontakt: prof.Ing.J.Brožek, CSc. (tel.: 220443191)

DSC Q100 TA Instruments
Daný modul umožňuje provádět měření v rozsahu teplot -90 °C až 550 °C. Díky výkonnému kompresorovému chlazení (RCS systém) lze provádět časově náročné cyklické experimenty (ohřev/chlazení).
Kontakt: prof.Ing.J.Brožek, CSc. (tel.: 220443191)

Automatický viskozimetr Vistec VS 2004 Easy µ
Přístroj umožňuje viskozimetrické stanovení molární hmotnosti měřením viskozit roztoků polymerů.
Kontakt: Mgr.S.Hermanová, prof. Ing.J.Brožek, CSc. (tel.: 220443189, 220443190)

Rozměrově vylučovací chromatograf (SEC, GPC) Waters Breeze
Umožňuje stanovení molárních hmotností polymerů rozpustných za lab. teploty v řádu 103-106 g.mol-1. Výhody: potřeba malého množství vzorku a rychlost stanovení.
Kontakt: prof.Ing.J.Roda,CSc., Ing.J.Merna,Ph.D. (tel.: 220443194)

Plynový chromatograf Varian GC 3800
Chromatografické stanovení zplynitelných sloučenin (např. monomerů, rozpouštědel…).
Kontakt: prof.Ing.J.Roda,CSc., Ing.J.Merna,Ph.D. (tel.: 220443194)

HPLC chromatograf Thermo Separation Products
Sestava HPLC: vysokotlaká čerpadla Consta Metric 3200 a 3500, UV detektor Spectro Monitor 4100, zpracování dat softwarem CSW Apex, určeno pro stanovení monomerů, cyklických oligomerů laktamů a ověřování čistoty monomerů.
Kontakt: Mgr.S.Hermanová (tel.: 220443191)

Polykondenzační aparatura
Aparatura sestává z vysokovakuové čerpací jednotky (membránová vývěva, rotační olejová vývěva, difúzní vývěva) s možností regulace vakua, kovové lázně umožňující temperace reakční směsi do 300 °C a výkonného míchacího zařízení s regulací otáček,
Kontakt: Mgr.S.Hermanová (tel.: 220443191)


Ústav 126

Zařízení pro UV litografii
Příprava litografických masek
Kontakt: doc.Ing. I. Hüttel, DrSc. (tel.: 220443205)

Zařízení pro plazmatickou depozici
Depozice vrstev Si3N4, SiO2, CNx aj. z plynné fáze
Kontakt: doc.Ing. I. Hüttel, DrSc. (tel.: 220443205)

Talystep 112-103M
Měření tloušťky tenkých vrstev (10-10000 nm)
Kontakt: doc.Ing. I. Hüttel, DrSc. (tel.: 220443205)

Elipsometr
Měření indexu lomu a tloušťky tenkých vrstev (do 100 nm)
Kontakt: doc.Ing. I. Hüttel, DrSc. (tel.: 220443205)

Zařízení pro difúzi Zn do GaAs
Difúze Zn do GaAs
Kontakt: doc.Ing. P. Macháč, CSc. (tel.: 220445157)

Naprašovací aparatura SCD 050 a Napařovací aparatura UNIVEX 450
Depozice kovových vrstev a dielektrik
Kontakt: doc.Ing. P. Macháč, CSc. (tel.: 220445157)

Zařízení pro měření kontaktní rezistivity ohmických kontaktů na polovodičích
Měření kontaktní rezistivity ohmických kontaktů na polovodičích
Kontakt: doc.Ing. P. Macháč, CSc. (tel.: 220445157)

Výkonový laser YAG (1,06 mm)
Laserové tavení a žíhání tenkých vrstev kovů a polovodičů
Kontakt: doc.Ing. V. Myslík, CSc. (tel.: 220445158)

Zařízení pro měření citlivosti chemických senzorů
Měření citlivosti chemických senzorů v redukčních a oxidačních atmosférách
Kontakt: doc.Ing. V. Myslík, CSc. (tel.: 220445158)

Zařízení pro měření rezistivity
Měření plošné a objemové rezistivity
Kontakt: Ing. J. Náhlík, CSc. (tel.: 220445147)

Zařízení pro měření koncentrace a pohyblivosti volných nositelů náboje
Měření koncentrace a pohyblivosti volných nositelů náboje
Kontakt: Ing. J. Náhlík, CSc. (tel.: 220445147)

Keithley 65 HRS (Elektrometr 6517A + přípravek 8009+sw 6564)
Měření objemové a povrchové rezistivity izolantů (10E14 ?cm reprodukovatelně s přesností 0,3%);Vysokoohmová měření při proudu 20 mA - 1 fA úbytku napětí na pA-metru až 20 µV- měřený odpor až 10 P?, interní zdroj ± 1000 V; Napětí 10 µV až 200 V při Rvst > 200 T?.
Kontakt: Ing. J. Náhlík, CSc. (tel.: 220445147)

Elektronový mikroskop TESLA BS 340
Elektronová řádková mikroskopie s digitální akvizicí a zpracováním obrazu
Kontakt: Ing. J. Náhlík, CSc. (tel.: 220445147)

Zařízení pro měření lokálních magnetických polí
Měření lokálních magnetických polí
Kontakt: Ing. P. Novotný, CSc. (tel.: 220445163)

Ampermetr KEITHLEY 487
Měření teplotních závislostí odporu v LN2 kryostatu (do 10E15 Ohm)
Kontakt: prof.Ing. V. Švorčík, DrSc. (tel.: 220445149)

Kalorimetr DSC 404 C Pegasus NETZSCH
Měření tepelných kapacit pevných látek 25-1200 °C
Kontakt: prof.Ing. J. Leitner, DrSc. (tel.: 220445156)

Goniometr
Měření kontaktních úhlů
Kontakt: Ing. P. Slepička, Ph.D (tel.: 220445159)


Ústav 141

Aparatura pro sledování dějů v roztavených sklech spojená s analýzou obrazu, práce v def. atmosféře a za podtlaku (Clasic, ČR)
Videosledování dějů do 1600 °C, analýza vysokoteplotního obrazu, využití definované atmosféry nebo podtlaku
Kontakt: doc.Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (tel.: 220445192)

Aparatura pro chromatografické stanovení plynů rozpuštěných v taveninách (Hewlett Packard + Clasic)
Plynově chromatografické stanovení plynů rozpuštěných v taveninách skel
Kontakt: doc.Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (tel.: 220445192)

Aparatura pro sledování dějů v roztavených sklech spojená s analýzou obrazu (2 ks) (Clasic, ČR)
Videosledování dějů do 1600 °C, analýza vysokoteplotního obrazu
Kontakt: doc.Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (tel.: 220445192)


Ústav 148

Mikroskop Olympus BX 60 (Olympus)
pozorování a fotografování v procházejícím, odraženém, polarizovaném a UV světle
Kontakt: Ing. I.Kučerová, Ph.D. (tel.: 220444071)

Klimakomora (Schoeller Instrument)
možnost regulace RH, teploty a UV
Kontakt: Ing. I.Kučerová, Ph.D. (tel.: 220444071)

Rotacni mikrotom (Leica RM2255)
příprava tenkých řezů pro mikroskopii
Kontakt: Ing. I.Kučerová, Ph.D. (tel.: 220444071)

Diamantová pila Minosecar 2
diamantová okružní pila pro přesné řezání silikátových materiálů
Kontakt: doc. Ing. P.Kotlík, CSc. (tel.: 220444071)

Rotační rheoviskozimetr Rheotest (Mechanik Prüfgeräte Medingen/Dresden)
reologická měření kaší, polymerních past apod.
Kontakt: doc. Ing. P.Kotlík, CSc. (tel.: 220444071)

UV-VIS spektrofotometr Mercury 2000 (Datacolor)
přenosný přístroj pro měření barevných změn povrchů
Kontakt: Ing. M. Škrdlantová, Ph.D. (tel.: 220443684)

Aktualizováno: 20.11.2018 10:39, Autor: Ondřej Kundrát

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi