Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FCHT → Volby 2019 → Volby akademických pracovníků na FCHT
iduzel: 50520
idvazba: 57446
šablona: stranka_ikona
čas: 28.1.2022 04:45:51
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby akademických pracovníků na FCHT

Volby proběhnou od pondělí 2. prosince do čtvrtka 5. prosince elektronickou formou. Volební aplikace bude dostupná na adrese volby.vscht.cz.

Akademičtí pracovníci FCHT volí:

 

Kandidáti do akademického senátu VŠCHT Praha

V akademickém senátu VŠCHT Praha se obsazují akademickými pracovníky FCHT 4 mandáty. Kandiduje 9 akademických pracovníků

Kandidátní listina

Cibulka Radek, prof., Ing. Ph.D.

 

cibulka1 (šířka 215px)Vyučuji základní předmět Organická chemie a specializační předměty zaměřené na organickou syntézu. Jsem garantem studijního programu Syntéza a výroba léčiv s čímž souvisí i organizování Letní školy medicinální chemie, kterou pořádáme ve spolupráci s UOCHB a Weizmann Institutem. V odborné činnosti se zabývám návrhem organických katalyzátorů a fotokatalyzátorů a jejich využitím v organické syntéze.

 

Jako senátor bych rád podporoval výstavbu a rekonstrukci laboratorních prostor a snižování administrativní zátěže zaměstnanců. Rovněž bych chtěl hájit zájmy fakulty při tvorbě rozpočtu a usměrňovat změny v předpisech VŠCHT Praha tak, aby byly maximálně ku prospěchu akademické obce a dalších zaměstnanců. Celkově bych se rád zasadil o to, aby se naše škola rozvíjela ve všech oblastech svého působení nejenom rychle, ale také rovnoměrně. Nabízím své zkušenosti z působení v předsednictvu Akademického senátu VŠCHT Praha v posledních devíti letech.

  

Hoskovcová Irena, Ing., CSc.

NoPhoto (šířka 215px) 

 

Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D.

 

hrdlička (šířka 215px)gumárenská chemie a technologie, aktuálně zejména recyklace pryže a alternativní gumárenské suroviny; výuka několika odborných předmětů zaměřených na polymery; popularizace chemie, podíl na organizaci celoživotního vzdělávání SŠ učitelů

 

Členem akademické obce VŠCHT Praha jsem více než 20 let. Rád bych se proto nyní podílel na jejím chodu aktivněji než doposud, a to ve všech důležitých aspektech, které se chodu školy týkají.

 

Kouřil Milan, doc., Ing., Ph.D.

 

kouril (šířka 215px)Dlouhodobě se věnuji jak v pedagogice, tak ve výzkumu korozi a protikorozní ochraně kovů. Náš ústav zajišťuje výuku předmětů o korozi ve všech stupních studia. Má vědecká činnost je provázána s pedagogickou tím, že výzkumné projekty řeším ve spolupráci se studenty. Projekty se zaměřují na oblast ochrany železobetonových staveb, kovových památek a zařízení uložených v půdě, korozní monitoring a korozi v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu.

 

Rád bych přispěl k tomu, aby se podmínky pro práci zaměstnanců i studentů dál zlepšovaly. Ve spolupráci s kolegy senátory a vedením školy jsem připraven například hledat způsoby, jak zefektivnit podporu rektorátních pracovišť akademickým pracovníkům pro řešení grantových projektů a smluvního výzkumu, jak umožnit v rozumné míře studentům v českých programech studium v angličtině a jak v dohledné době dosáhnout odpovídající pracovní plochy a bezpečného prostředí pro práci zaměstnanců i studentů.

 

Lhotka Miloslav, Ing., Ph.D.

 

lhotka (šířka 215px)Ve své pedagogické a vědecké činnosti se věnuji studiu povrchů pevných látek (adsorpce plynů), vývoji a optimalizaci anorganických technologií.

 

Mám zkušenosti z akademického senátu FCHT a chtěl bych se aktivně podílet na vědeckých nebo pedagogických záležitostech VŠCHT.

 

Merna Jan, doc., Ing., Ph.D.

 

merna (šířka 215px)Vyučuji makromolekulární chemii (anglickou verzi), výrobu syntetických průmyslově relevantních polymerů, speciální metody syntézy polymerů a pokročilé metody jejich charakterizace. Vedu úlohy v posluchačských laboratořích a absolventské práce. Do experimentální výuky se snažím zavádět moderní metody charakterizace a zlepšovat technické vybavení pro syntézu polymerů.
V laboratoři zkoumáme katalytické polymerace zejména olefinů s cílem hledání nových postupů přípravy komplexních makrmolekul jako např. blokových a roubovaných kopolymerů. Tyto polymery mohou být speciálními technickými materiály nebo z nich lze vytvářet nanočástice, které lze využít v biomedicinálních aplikacích či nanokatatylýze. Zabýváme se také přípravou polymerů z netradičních a obnovitelných surovin jako je oxid uhličitý.

 

Mohu přispět svou zkušeností s vedením a řešením výzkumných projektů, ze spolupráce se zahraničními institucemi a z práce v IUPAC. Chci podporovat zlepšování podmínek příchodu mladých akademických pracovníků zapálených pro chemii a snižování administrativní zátěže akademických pracovníků tak, aby se mohli zabývat zejména výukovou a výzkumnou činností. Chci podporovat navýšení mobility studentů, přispívat k zefektivnění výuky (např. organizací oborových laboratoří tak, aby nebyla tříštěna do velkého množství oborů), podporovat využívání moderních prostředků pro zjišťování zpětné vazby při přednáškách. Chci přispívat ke zvýšení zájmu o doktorské studium hledáním možností dalšího navyšování stipendií.

 

Rubešová Kateřina, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)

Sofer Zdeněk, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)V pedagogické činnosti se intenzivně podílím na výuce obecné a anorganické chemie a materiálově zaměřených předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Moje výzkumná činnost je zaměřena na základní výzkum nových dvoudimenzionálních nanomateriálů a zkoumání jejich aplikačního potenciálu včetně aplikovaného vývoje ve spolupráci s komerční sférou. Do mé výzkumné činnosti jsou intenzivně zapojováni studenti ve všech stupních studia v rámci závěrečných prací i semestrálních projektů včetně studentů z různých zahraničních výměnných pobytů a stáží.

 

Podpora vytvoření projektového centra pro zlepšení podpory žadatelů o národní a Evropské projekty. Zjednodušení a zefektivnění podávaní a správy projektů – např. prosazovaní propojení informačních systémů, elektronických podpisů. Podpora širokého zapojení vědeckých a akademických pracovníků do projektů a zlepšení mezioborové (meziústavní i mezifakultní) spolupráce.

 

Vyskočilová Eliška, doc. Ing. Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)Hlavní náplní mé výzkumné práce je optimalizace postupů vedoucích k přípravě různých chemických specialit. Z dlouhodobého hlediska byly mým hlavním zájmem vonné látky, v současné době se věnuji spíše přípravě intermediátů pro farmaceutické účely. Součástí mé práce je i snaha zpracovávat produkty získané z biomasy na produkty s přidanou hodnotou. V rámci pracovní skupiny navrhujeme nové, lepší (z hlediska ekonomického a hlavně ekologického) postupy, včetně možného zvětšení měřítka pro použití studovaných procesů v průmyslu.

Ve výuce se věnuji vedení studentů ve všech stupních studia, vyučuji předměty v angličtině Fundamentals of Chemical Technologies (organická část, která se zabývá zpracováním zdrojů surovin) a Organic Technology (základní procesy chemického průmyslu ve výrobě organických látek) a v češtině Chemické speciality (předmět se zabývá základními procesy vedoucími k produktům pro spotřebitele – tenzidy, barviva, pesticidy, ad.).

 

Vzhledem ke svému zaměření bych se v senátu ráda zabývala tématy, které se týkají posílení technologických předmětů v rámci všech fakult. S tím samozřejmě souvisí i podpora spolupráce VŠCHT s průmyslem, jak z hlediska výzkumné spolupráce, tak z hlediska výuky. Podkladem mého programu není jen mé působení na „technologickém“ ústavu (Ústav organické technologie) a výuka technologických předmětů, ale například i to, že jsem se podílela na projektu „Implementace projektového přístupu do vyučování“. Projekt řešil mimo jiné právě i možnosti zapojování odborníků z praxe do výuky technologických předmětů.

 

 

Kandidáti do akademického senátu fakulty (FCHT)

V akademickém senátu FCHT se obsazuje akademickými pracovníky 7 mandátů bez ohledu na ústavy (je jeden společný volební okrsek). Kandiduje 18 akademických pracovníků

Kandidátní listina

Čadek Drahomír, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D.

Hermanová Soňa (šířka 215px)


 

Himl Michal, Ing., Bc., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Hodačová Jana, doc., Dr., Ing.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Jankovský Ondřej, doc., Ing., Ph.D.

Jankovský Ondřej (šířka 215px)


 

Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Kohout Michal, doc., Ing., Ph.D.

Kohout Michal (šířka 215px)


 

Kubásek Jiří, Ing., Ph.D.

Kubásek Jiří (šířka 215px)


 

Malinová Lenka, Ing., Ph.D.

Malinová Lenka (výška 215px)


 

Mastný Libor, Ing., CSc.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Novák Michal, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Paidar Martin, doc., Ing., Ph.D.

Paidar Martin (šířka 215px)


 

Paterová Iva, Ing., Ph.D.

Paterová Iva (šířka 215px)


 

Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)


 

Stoulil Jan, doc., Ing., Ph.D.

Stoulil Jan (šířka 215px)


 

Šídlová Martina, Ing., Ph.D.

NoPhoto (šířka 215px)  

Hlavní náplň mé vědecké a pedagogické práce na VŠCHT Praha je spojena s Ústavem Skla a Keramiky. Zde se zabývám anorganickými pojivy a využitím vedlejších energetických produktů z elektráren a tepláren převážně pro stavebnictví. Velmi aktivně spolupracuji s průmyslem a s fakultou stavební na ČVUT Praha. Ráda bych rozšířila své aktivity na VŠCHT v rámci AS FCHT a aktivně se podílela na řešení problémů týkajících se naší školy.

 


 

Šturala Jiří, Ing., Ph.D.

Šturala Jiří (šířka 215px)


 

Veselý Martin, Ing., Ph.D.

Veselý Martin (šířka 215px)

Aktualizováno: 22.11.2019 14:37, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi