Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 07:12:36
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav organické technologie

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Navrhování a optimalizace nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální podání léčiv

Zbytovská Jarmila, doc.Mgr. Dr.rer.nat. ( zby...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hledáním systematických vztahů mezi procesními parametry přípravy nanoformulací (např. lipidové nanočástice, lipozomy a jiné), jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a výsledným účinkem na absorpci obsaženého léčiva do kůže. Připravené systémy budou charakterizovány z hlediska velikosti částic, inkorporační kapacity, stability a dalších vlastností. Jejich efektivita bude stanovována in vitro na nativní kůži, příp. umělých membránách. V závěru budou vyhodnoceny a optimalizovány kritické procesní parametry z hlediska efektivity formulací na zdravé, příp. nemocné kůži.

Studium binárních efektů při kompaktaci směsí partikulárních látek

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Téma je zaměřeno na studium vlivu struktury směsi dvou a více partikulárních látek na její chování při kompaktaci a lisování tablet. Předmětem studia budou dvojice partikulárních materiálů relevantní pro jednotkové operace výroby pevných lékových forem, jako například plnivo-kluzná látka, plnivo-lubrikant, plnivo-pojivo, nebo interaktivní směs nosič-API. U těchto směsí budou studovány jejich lisovací charakteristiky v kompaktačním analyzátoru, jako funkce struktury připravené směsi. Získané poznatky mohou být následně využity pro vývoj koprocesovaných směsí excipientů pro univerzální využití při formulaci směsí pro přímé lisování tablet.

Uvolňování účinné látky z pevné lékové formy v závislosti na její formulaci a struktuře

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem prostřednictvím in-situ monitorování rozpadu lékové formy na menší částice a uvolňování léčivé látky z těchto fragmentů. Výsledky této zkoušky budou konfrontovány se změnami formulace preparátu nebo s parametry výrobního postupu a s tím souvisejícími změnami struktury lékové formy. Konečným cílem je zobecnit vztahy mezi formulací, strukturou a uvolňováním pomocí matematického modelování.

Využití práškové reometrie ve formulačním vývoji pevných lékových forem

Patera Jan, Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na studium reologických vlastností prášků, které mohou významně ovlivňovat formulaci pevných lékových forem. Z hlediska formulace je důležité optimalizovat tyto vlastnosti vzhledem k liberaci léčivých látek, ale zároveň i sledovat výrobní aspekty, což je mnohdy v rozporu. Existující lékopisné zkoušky, částečně popisující reologické chování prášků, nejsou mnohdy schopné popsat drobné změny ve formulaci či způsobu přípravy. Experimentální náplní práce bude i vývoj a optimalizace metod měření reologických vlastností. Cílem bude především popsat vliv těchto vlastností na technologické zpracování prášků a relevanci standardizovaných testů pro jednotkové operace ve farmaceutické výrobě, jako jsou mísení či lisování.

Vývoj částicové struktury tablety při kompaktaci multikomponentní partikulární látky

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Částicová struktura vícesložkové směsi používané pro lisování farmaceutické tablety doznává v průběhu lisování mnoha změn, způsobených přeuspořádáváním, fragmentací a deformací částic. Tyto pochody neprobíhají u všech částic vícesložkové směsi ve stejné míře a chování jednotlivých složek se vzájemně ovlivňuje. Ve svém důsledku je tak struktura tablety společnou funkcí složení, vlastností složek a průběhu lisovacího procesu s tím, že výsledná struktura má velký vliv na uvolňování léčivé látky. Cílem této práce bude sledovat vývoj struktury farmaceuticky zajímavé formulace při lisování z hlediska distribuce velikosti částic jednotlivých látek a jejich rozložení s možným začleněním studia souvislostí mezi vzniklou strukurou a uvolňováním léčivé látky.

Vývoj koprocesovaných excipientů pro formulaci orodispergovatelných lékových forem

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Cílem práce je vývoj strukturovaných excipientů využitelných pro formulaci orodispergovatelných tablet a dalších lékových forem s požadavkem velmi rychlého rozpadu. Vývoj by měl směřovat ke koprocesovaným excipientům složeným z více komponent s využitím vhodné aglomerační techniky, tak, aby vznikla řízená struktura schopná rychle absorbovat vodu, vytvářet vnitřní napětí a rozpadat se. Využitím koprocesovaných excipientů se sleduje kromě dosažení požadovaných parametrů rozpadu také začlenění levnějších excipientů a tím i vývoj nákladově optimálních produktů.

Organická technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Experimentální studium vztahu mezi reaktivitou a strukturou látek při pyrolýze uhlovodíků

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Karaba Adam, Ing. Ph.D. ( ada...@vscht.cz)
Různé typy chemických vazeb v molekulách výchozích látek v kombinaci s reakčními podmínkami přímo ovlivňují efektivní aktivitu radikálů při pyrolýze, která má zásadní vliv na konverzi výchozích látek. Zejména přítomnost násobných vazeb, rozvětvení uhlíkatého řetězce, vazeb aromatického charakteru má zásadní vliv na tuto aktivitu. Vedle toho je tato aktivita dále ovlivňována samotným mechanismem iniciace výchozích látek, který může být u rozdílných látek různý, např. alifatické vs. cyklické uhlovodíky. Studie bude zahrnovat studium vlivu strukturních elementů na reaktivitu uhlovodíků při pyrolýze a ustavení modelové představy o tomto vztahu. Experimentální studium bude prováděno v laboratorním měřítku s čistými látkami nebo jejich připravenými směsmi. Získaná data budou podrobně studována s použitím matematického modelu, který používá automatické generování reakční sítě.

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.

Příprava mezoporézních a makroporézních katalyzátorů a pokročilá charakterizace jejich struktury pórů

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na přípravu a pokročilou charakterizaci mesoporézních a makroporézních katalyzátorů, jejichž porézní strukturu lze do značné míry určovat výběrem podmínek syntézy. Porézní struktura získaných materiálů na bázi oxidu křemičitého, titaničitého nebo hlinitého bude charakterizována moderními metodami, které zahrnují FIB-SEM, TEM tomografii a matematické modelování vzniku pórovité struktury. Pro rekonstruovaný prostor pórů bude vypočtena efektivní propustnost a efektivní difuzivita užitím matematických modelů na měřítku jednoho póru. Vypočtené veličiny budou porovnány s experimentálními údaji. Pozornost bude též věnována zpracování třírozměrného obrazu z FIB-SEM a TEM tomografie.

Studium vlastností kobaltového katalyzátoru používaného pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Krupka Jiří, doc.Ing. Ph.D. ( jir...@vscht.cz)
Předmětný kobaltový katalyzátor byl kdysi vyvinut na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha a používá se při výrobě cyklohexylaminu v BC-MCHZ Ostrava. Výrobní kapacita cyklohexylaminu v BC-MCHZ je druhá největší na světě. Cílem disertační práce bude hlubší studium vlastností tohoto katalyzátoru, jimž byla v minulosti věnovaná jen malá pozornost. Katalyzátor má několik podivuhodných vlastností:
- má neobvykle dlouhou životnost, poslední náplň pracovala v reaktoru 20 let a nová náplň je v reaktoru již 8 let.
- po nasazení do reaktoru katalyzátor zvyšuje svou aktivitu po dobu asi 100 hodin a to až na 10 násobek původní aktivity. Zatím neznáme příčiny prudkého nárůstu aktivity, víme však, že to není dodatečná redukce zbytku oxidů kobaltu.
- katalyzátor má pro hydrogenaci anilinu vysokou aktivitu, pro hydrogenaci jiných látek s dvojnými vazbami je však téměř neaktivní. Katalyzátor má relativně nízký měrný povrch kovu. Hlavní náplní disertace bude studium jeho povrchových vlastností, zejména rozdílu od jinak podobného niklu.
S ohledem na veřejný charakter disertace se nebude práce zmiňovat o způsobu technologické aplikace katalyzátoru, ani o výrobní kapacitě firmy. Samotná skladba katalyzátoru je předmětem patentů pracovníků ústavu (Čs.pat. 101477, Čs. pat. 101478).

Využití heterogenních katalyzátorů na bázi polymerních sítí

Vyskočilová Eliška, doc.Ing. Ph.D. ( eli...@vscht.cz)
Paterová Iva, Ing. Ph.D. ( iva...@vscht.cz)
Polymerní sítě s funkčními skupinami jsou využívány jako katalyzátory mnoha reakcí. Funkční skupiny jsou do materiálu vnášeny buď v podobě funkcionalizovaného monomeru, který je podroben polymeraci nebo postpolymerizační modifikací. Vhodné funkční skupiny obvykle řídí katalytickou aktivitu výsledného materiálu. Cílem práce bude testování polymerních materiálů ve vybraných katalyzovaných reakcích. Součástí práce bude i příprava materiálů, dále postpolymerační modifikace materiálů připravených ve spolupráci s PřF UK a detailní charakterizace všech katalyzátorů. Strukturní vlastnosti materiálů budou korelovány s vlastnostmi katalytickými.

Využití podvojných vrstevnatých hydroxidů jako nosičů biologicky aktivních substancí

Vyskočilová Eliška, doc.Ing. Ph.D. ( eli...@vscht.cz)
Paterová Iva, Ing. Ph.D. ( iva...@vscht.cz)
Podvojné vrstevnaté hydroxidy, známé také jako sloučeniny typu hydrotalcitu nebo aniontové jíly, tvoří důležitou skupinu materiálů s širokým spektrem využití. Mohou sloužit jako katalyzátory, prekursory katalyzátorů nebo iontoměniče. Uplatnit se mohou také v sorpčních a dekontaminačních procesech, mohou být využity rovněž pro interkalaci nejrůznějších látek včetně léčiv. Cílem práce bude tyto materiály připravit, modifikovat jejich povrch sloučeninami na bázi silanolů a charakterizovat vhodnými metodami. Připravené materiály budou využity jako nosičové materiály pro imobilizaci vybraných aktivních substancí.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi