Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 06:39:24
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav inženýrství pevných látek

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Příprava krystalů organických materiálů na bázi léčiv a charakterizace jejich vlastností

Čejka Jan, Ing. Ph.D. ( cej...@vscht.cz)
Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů těkavých a sublimujících organických sloučenin, především aktivních farmaceutických látek (polymorfů, solvátů, solí a kokrystalů) z plynné fáze a z roztoku s cílem připravit jejich objemové krystaly. Těžištěm práce bude navržení aparatury a optimalizace růstu krystalů modelových organických sloučenin depozicí z plynné fáze použitím horizontální dvousekční odporové pece s oddělenou regulací teploty. Tato metoda je založena na převedení (sublimaci) výchozí suroviny do plynné fáze v zásobní části růstového systému a jeho následné krystalizaci (desublimaci) v nejchladnějším místě druhé krystalizační části systému. Nastavením vhodného teplotního režimu v obou sekcích pece je regulována rychlost růstu vznikajícího krystalu. Nedílnou součástí práce bude (i) návrh krystalizační nádoby složené ze dvou částí – zásobní a krystalizační, (ii) optimalizace růstových podmínek (teplotní gradient v peci, teplotní režimy), a (iii) charakterizace připravených krystalů z hlediska jejich fyzikálních, strukturních a optických vlastností. Další část práce bude zaměřena na přípravu krystalů modelových organických sloučenin z roztoku a studium vlivu různých rozpouštědel na průběh krystalizace a výslednou kvalitu krystalů. Výsledné charakterizace krystalů získaných různými postupy budou porovnány.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Materiálové inženýrství

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi komplexních oxidů metodou micro-pulling-down a jejich charakterizace

Pejchal Jan, Ing. Ph.D. ( pej...@fzu.cz)
Práce bude zaměřena na přípravu komplexních oxidů (perovskitů, granátů) dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Cílem bude hledání optimálního složení krystalů a dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Studium růstových podmínek přímým měřením teplotního pole při simulovaném růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou

Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Práce bude zaměřena na studium růstových podmínek přímým měřením teplotního pole uvnitř růstové ampule s modelovou sloučeninou při simulované růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou. Cílem bude zaznamenat a optimalizovat vliv růstových podmínek (teplotní gradient and rychlost posuvu) na výslednou kvalitu krystalu. Jedním z dílčích cílů bude stanovení vlivu vnějšího magnetického pole na růstové podmínky a porovnat je s dosaženými výsledky.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Syntéza, čištění a růst monokrystalů vysoce hygroskopických halogenidů metodou micro-pulling-down pro scintilační detektory

Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Těžištěm práce bude syntéza vysoce hygroskopických halogenidů (např. SrI2, LaBr3) z různých výchozích surovin a jeho následné čištění zavádením halogenačního činidla do jeho taveniny kombinované se zonální rafinací. Jedním z cílů bude testovat různá halogenační činidla a sledovat vliv na výsledné vlastnosti materiálu. Z přečištěného materiálu budou připraveny monokrystaly metodou micro-pulling-down dopované prvky vzácných zemin (např. Eu2+, Ce3+) a studovány jejich fyzikální, optické a luminiscenční vlastnosti a jejich scintillační účinnost.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi