Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 06:49:05
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav organické chemie

Organická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Experimentální studium chování aerosolů při inhalaci

Ždímal Vladimír, Ing. Dr. ( Zdi...@icpf.cas.cz)
Práce se bude zabývat experimentálním studiem změn reálných aerosolů při změnách teploty a relativní vlhkosti. Téma má silnou vazbu na dvě aktuální témata aerosolového výzkumu: zdravotní aspekty inhalace aerosolu a vliv aerosolu na globální změny klimatu. Experimenty budou prováděny jak v laboratoři na modelových systémech, které reprezentují některé třídy atmosférických aerosolů, tak při odběrech reálných aerosolů, např. z dopravy, při spalování biomasy apod. Specifických případem bude studium léčebných inhalantů a jejich chování po vstupu do dýchacího ústrojí. Téma je vhodné pro vysoce motivované studenty schopné pracovat samostatně se špičkovými přístroji, s předpoklady pro práci v týmu doktorandů a postdoků, s častým kontaktem s mezinárodní vědeckou komunitou v rámci evropských projektů a mezinárodních konferencí a workshopů. Pracoviště je vybaveno na špičkové evropské úrovni a samo má kapacitu konstruovat nové přístroje pro konkrétní aplikace.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Mikrovlnná fotochemie a příprava polyaromatických látek

Církva Vladimír, Dr. Ing. ( cir...@icpf.cas.cz)
Projekt spočívá v propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. UV záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových lamp.
Cílem projektu je základní výzkum vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k derivátům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-heteroanalogům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice.
Uchazeč by měl být experimentálně zručný a prakticky obeznámený s organickou syntézou.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Příprava ruthenium-sacharidových konjugátů jako antimetastatik a cytostatik se zvýšenou selektivitou pro rakovinové buňky

Strašák Tomáš, Ing. Ph.D. ( str...@icpf.cas.cz)
Nádorové buňky vykazují drasticky vyšší příjem glukosy než buňky zdravých tkání. Tento jev je doprovázen vyšší expresí transportérů glukosy (GLUT) v cytoplasmatické membráně nádorových buněk. Bylo prokázáno, že navázání cytostatické látky na molekulu glukosy může vést k zvýšení účinnosti a selektivity protinádorového účinku díky specifickému transportu konjugátu do nádorových buněk prostřednictvím GLUT. Cílem doktorského projektu je příprava antimetastatických ruthenium-arenových komplexů a cytostatických ruthenium tetrazenových komplexů regioselektivně navázaných přes arenový nebo azidový ligand na glukosu a další relevantní monosacharidy. Ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem bude pak stanovena antimetastatická a cytostatická aktivita připravených komplexů.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza a studium helikálních sloučenin pro využití v CP-OLED

Storch Jan, Ing. Ph.D. ( sto...@icpf.cas.cz)
Cílem této práce bude design, syntéza, charakterizace a resoluce derivátů helicenů a jejich komplexů s přechodnými kovy. Takto připravené sloučeniny budou sloužit pro přípravu funkčních povrchů potenciálně využitelných v CP-OLED. Zároveň budou intenzivně studovány chiroptické vlastnosti těchto ligandů i jejich komplexů. Tato část bude prováděna v úzké spolupráci s Université Rennes 1.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza fluorovaných oligosacharidů a studium jejich konformace a interakce s proteiny pomocí NMR spektroskopie

Karban Jindřich, Mgr. Ph.D. ( Kar...@icpf.cas.cz)
Mimořádná strukturální rozmanitost sacharidů z nich činí významné molekuly pro kódování biologické informace. Nekovalentní interakcí sacharidů s příslušnými proteiny je tato informace dekódována a převedena na řadu inter- a intracelulárních procesů. Interakci sacharidů s těmito proteiny lze účinně detekovat a charakterizovat pomocí 19F NMR spektroskopie díky jedinečným vlastnostem jádra fluoru 19F. Předmětem disertační práce je syntéza vybraných biomedicínsky relevantních oligosacharidů a jejich fluorovaných analog, studium jejich konformace v roztoku a analýza jejich interakcí s příslušnými proteiny sledováním změn v resonanci jádra 19F v NMR spektru. Student by měl zvládnout velký objem syntetické práce, osvojit si pokročilé techniky v NMR spektroskopii a základy glykobiologie.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza organosilanových dendrimerů pro bioaplikace a materiálovou chemii

Strašák Tomáš, Ing. Ph.D. ( str...@icpf.cas.cz)
Během posledního desetiletí došlo k významnému posunu ve vývoji systémů pro cílenou dopravu léčiv (DDS – drug delivery systems), s motivací zacílit uvolňování léčivých látek v organismu v požadovaném místě a čase. Projekt je zaměřen na syntézu, charakterizaci a studium biologických účinků nových typů karbosilanových dendronů a výzkum potenciálu jejich využití pro DDS s protinádorovým účinkem (ve spolupráci s katedrou biologie Univerzity J. E. Purkyně). Bude připravena knihovna dendritických nanostruktur 1–3. generace s koncovými fosfoniovými, popř. cukernými funkčními skupinami. Tyto nanostruktury budou dále konjugovány s vazebnými peptidy/fragmenty (imunoglobulinových) protilátek pro zajištění jejich specifického doručení do cílových nádorových buněk. Produkty syntéz budou charakterizovány pomocí vhodných technik (NMR, MS techniky, GPC, atp.).
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza rozšířených polyaromatických systémů pro optoelektroniku

Sýkora Jan, Ing. Ph.D. ( syk...@icpf.cas.cz)
Cílem této práce bude vývoj syntézy, strukturní charakterizace a studium vlastností rozšířených polyaromatických [n]helicenů 1, 3 a [n]fenacenů 2 (n > 16). Syntetizované molekuly budou použity k přípravě funkčních povrchů, u helicenů s důrazem na jejich výjimečné optické vlastnosti (CPL OLED, CPL OFET). Současně budou intenzivně zkoumány elektrochemické vlastnosti a samoskladba těchto molekul na površích substrátů (kovů).
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Organická technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Enzymy katalyzované reakce rostlinných olejů v superkritickém CO2

Sajfrtová Marie, Ing. Ph.D. ( saj...@icpf.cas.cz)
Výzkum enzymatických reakcí v superkritickém oxidu uhličitém (scCO2), které spojují výhody specificity enzymů, rychlé difúze v superkritických tekutinách a zdravotní nezávadnosti scCO2, je poměrně nový a perspektivní obor. V tomto projektu jsou enzymatické reakce rostlinných olejů v scCO2 využity k obohacení reakčních produktů o omega-3 a omega-6 polynenasycené (esenciální) mastné kyseliny, potřebné složky potravy. Budou studovány reakce olejů katalyzované regiospecifickým enzymem a metody oddělení frakce obohacené esenciálními mastnými kyselinami z reakční směsi. Cílem je navrhnout „zelený“ postup přípravy obohacených rostlinných olejů pomocí scCO2, který bude integrovat extrakci oleje ze semen, jeho reakci a frakcionaci reakční směsi.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav organické technologie

Organická technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Příprava nanovlákenných katalyzátorů technikou elektrostatického zvlákňování

Soukup Karel, Ing. Ph.D. ( sou...@icpf.cas.cz)
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyhodnocení významu specifických vlastností nových polymerních nanovlákenných útvarů připravených technikou elektrostatického zvlákňování pro jejich využití jako účinných nosičů katalyticky aktivních složek. Další oblasti zkoumání, na které se zaměřuje tento projekt, budou zahrnovat optimalizaci procesních parametrů elektrostatického zvlákňování vzhledem k vlastnostem připravovaných nosičů, nanášení katalyticky aktivních center nebo jejich prekurzorů a hodnocení vlivu mikrostruktury nosičů na fenomenologickou kinetiku modelových reakcí. Modelové reakce budou zahrnovat jak reakce v plynné fázi (úplná oxidace těkavých organických látek), tak reakce v kapalné fázi (hydrogenace). Kromě toho bude také zkoumán vliv možných rozdílů mezi povrchem polymerní hmoty nanovláken a konvenčních polymerních katalyzátorových nosičů na katalytické vlastnosti.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Tvorba mikročástic z přírodních extraktů pomocí superkritického CO2

Sajfrtová Marie, Ing. Ph.D. ( saj...@icpf.cas.cz)
Extrakty z přírodních materiálů jsou získávány především v kapalném nebo pastovitém stavu. Pro lepší tržní využití se suší do práškovité formy, čímž se sníží cena skladování a zvýší se koncentrace a stabilita aktivních složek. Při sušení (sprejové sušení, lyofilizace atd.) však může docházet k degradaci účinných složek, ke kontaminaci organickými rozpouštědly a k produkci příliš velkých částic. Těmto nevýhodám je možné předejít použitím šetrné relativně nové metody tvorby částic, tzv. superkritickým antisolvent procesem (SAS), při kterém je roztok účinné složky v kapalném rozpouštědle vstřikován do proudu superkritického CO2, který působí jako antisolvent. To vede k přesycení rozpuštěné látky a následně k nukleaci a růstu částic. Produktem je jemný suchý prášek. Cílem práce je pro zvolený rostlinný extrakt vyhodnotit vliv provozních parametrů SAS (tlak, teplotu, koncentraci rozpuštěné látky atd.) na vlastnosti vytvořených částic. Student se bude také podílet na sestavení aparatury pro SAS.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi