Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 06:40:37
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav organické chemie

Organická technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Enzymy katalyzované reakce rostlinných olejů v superkritickém CO2

Sajfrtová Marie, Ing. Ph.D. ( saj...@icpf.cas.cz)
Výzkum enzymatických reakcí v superkritickém oxidu uhličitém (scCO2), které spojují výhody specificity enzymů, rychlé difúze v superkritických tekutinách a zdravotní nezávadnosti scCO2, je poměrně nový a perspektivní obor. V tomto projektu jsou enzymatické reakce rostlinných olejů v scCO2 využity k obohacení reakčních produktů o omega-3 a omega-6 polynenasycené (esenciální) mastné kyseliny, potřebné složky potravy. Budou studovány reakce olejů katalyzované regiospecifickým enzymem a metody oddělení frakce obohacené esenciálními mastnými kyselinami z reakční směsi. Cílem je navrhnout „zelený“ postup přípravy obohacených rostlinných olejů pomocí scCO2, který bude integrovat extrakci oleje ze semen, jeho reakci a frakcionaci reakční směsi.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav organické technologie

Organická technologie

Studijní program: Chemie a chemické technologie (čtyřleté)

Experimentální studium vztahu mezi reaktivitou a strukturou látek při pyrolýze uhlovodíků

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Karaba Adam, Ing. Ph.D. ( ada...@vscht.cz)
Různé typy chemických vazeb v molekulách výchozích látek v kombinaci s reakčními podmínkami přímo ovlivňují efektivní aktivitu radikálů při pyrolýze, která má zásadní vliv na konverzi výchozích látek. Zejména přítomnost násobných vazeb, rozvětvení uhlíkatého řetězce, vazeb aromatického charakteru má zásadní vliv na tuto aktivitu. Vedle toho je tato aktivita dále ovlivňována samotným mechanismem iniciace výchozích látek, který může být u rozdílných látek různý, např. alifatické vs. cyklické uhlovodíky. Studie bude zahrnovat studium vlivu strukturních elementů na reaktivitu uhlovodíků při pyrolýze a ustavení modelové představy o tomto vztahu. Experimentální studium bude prováděno v laboratorním měřítku s čistými látkami nebo jejich připravenými směsmi. Získaná data budou podrobně studována s použitím matematického modelu, který používá automatické generování reakční sítě.

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.

Příprava mezoporézních a makroporézních katalyzátorů a pokročilá charakterizace jejich struktury pórů

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na přípravu a pokročilou charakterizaci mesoporézních a makroporézních katalyzátorů, jejichž porézní strukturu lze do značné míry určovat výběrem podmínek syntézy. Porézní struktura získaných materiálů na bázi oxidu křemičitého, titaničitého nebo hlinitého bude charakterizována moderními metodami, které zahrnují FIB-SEM, TEM tomografii a matematické modelování vzniku pórovité struktury. Pro rekonstruovaný prostor pórů bude vypočtena efektivní propustnost a efektivní difuzivita užitím matematických modelů na měřítku jednoho póru. Vypočtené veličiny budou porovnány s experimentálními údaji. Pozornost bude též věnována zpracování třírozměrného obrazu z FIB-SEM a TEM tomografie.

Studium vlastností kobaltového katalyzátoru používaného pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Krupka Jiří, doc.Ing. Ph.D. ( jir...@vscht.cz)
Předmětný kobaltový katalyzátor byl kdysi vyvinut na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha a používá se při výrobě cyklohexylaminu v BC-MCHZ Ostrava. Výrobní kapacita cyklohexylaminu v BC-MCHZ je druhá největší na světě. Cílem disertační práce bude hlubší studium vlastností tohoto katalyzátoru, jimž byla v minulosti věnovaná jen malá pozornost. Katalyzátor má několik podivuhodných vlastností:
- má neobvykle dlouhou životnost, poslední náplň pracovala v reaktoru 20 let a nová náplň je v reaktoru již 8 let.
- po nasazení do reaktoru katalyzátor zvyšuje svou aktivitu po dobu asi 100 hodin a to až na 10 násobek původní aktivity. Zatím neznáme příčiny prudkého nárůstu aktivity, víme však, že to není dodatečná redukce zbytku oxidů kobaltu.
- katalyzátor má pro hydrogenaci anilinu vysokou aktivitu, pro hydrogenaci jiných látek s dvojnými vazbami je však téměř neaktivní. Katalyzátor má relativně nízký měrný povrch kovu. Hlavní náplní disertace bude studium jeho povrchových vlastností, zejména rozdílu od jinak podobného niklu.
S ohledem na veřejný charakter disertace se nebude práce zmiňovat o způsobu technologické aplikace katalyzátoru, ani o výrobní kapacitě firmy. Samotná skladba katalyzátoru je předmětem patentů pracovníků ústavu (Čs.pat. 101477, Čs. pat. 101478).

Využití heterogenních katalyzátorů na bázi polymerních sítí

Vyskočilová Eliška, doc.Ing. Ph.D. ( eli...@vscht.cz)
Paterová Iva, Ing. Ph.D. ( iva...@vscht.cz)
Polymerní sítě s funkčními skupinami jsou využívány jako katalyzátory mnoha reakcí. Funkční skupiny jsou do materiálu vnášeny buď v podobě funkcionalizovaného monomeru, který je podroben polymeraci nebo postpolymerizační modifikací. Vhodné funkční skupiny obvykle řídí katalytickou aktivitu výsledného materiálu. Cílem práce bude testování polymerních materiálů ve vybraných katalyzovaných reakcích. Součástí práce bude i příprava materiálů, dále postpolymerační modifikace materiálů připravených ve spolupráci s PřF UK a detailní charakterizace všech katalyzátorů. Strukturní vlastnosti materiálů budou korelovány s vlastnostmi katalytickými.

Využití podvojných vrstevnatých hydroxidů jako nosičů biologicky aktivních substancí

Vyskočilová Eliška, doc.Ing. Ph.D. ( eli...@vscht.cz)
Paterová Iva, Ing. Ph.D. ( iva...@vscht.cz)
Podvojné vrstevnaté hydroxidy, známé také jako sloučeniny typu hydrotalcitu nebo aniontové jíly, tvoří důležitou skupinu materiálů s širokým spektrem využití. Mohou sloužit jako katalyzátory, prekursory katalyzátorů nebo iontoměniče. Uplatnit se mohou také v sorpčních a dekontaminačních procesech, mohou být využity rovněž pro interkalaci nejrůznějších látek včetně léčiv. Cílem práce bude tyto materiály připravit, modifikovat jejich povrch sloučeninami na bázi silanolů a charakterizovat vhodnými metodami. Připravené materiály budou využity jako nosičové materiály pro imobilizaci vybraných aktivních substancí.

Příprava nanovlákenných katalyzátorů technikou elektrostatického zvlákňování

Soukup Karel, Ing. Ph.D. ( sou...@icpf.cas.cz)
Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyhodnocení významu specifických vlastností nových polymerních nanovlákenných útvarů připravených technikou elektrostatického zvlákňování pro jejich využití jako účinných nosičů katalyticky aktivních složek. Další oblasti zkoumání, na které se zaměřuje tento projekt, budou zahrnovat optimalizaci procesních parametrů elektrostatického zvlákňování vzhledem k vlastnostem připravovaných nosičů, nanášení katalyticky aktivních center nebo jejich prekurzorů a hodnocení vlivu mikrostruktury nosičů na fenomenologickou kinetiku modelových reakcí. Modelové reakce budou zahrnovat jak reakce v plynné fázi (úplná oxidace těkavých organických látek), tak reakce v kapalné fázi (hydrogenace). Kromě toho bude také zkoumán vliv možných rozdílů mezi povrchem polymerní hmoty nanovláken a konvenčních polymerních katalyzátorových nosičů na katalytické vlastnosti.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Tvorba mikročástic z přírodních extraktů pomocí superkritického CO2

Sajfrtová Marie, Ing. Ph.D. ( saj...@icpf.cas.cz)
Extrakty z přírodních materiálů jsou získávány především v kapalném nebo pastovitém stavu. Pro lepší tržní využití se suší do práškovité formy, čímž se sníží cena skladování a zvýší se koncentrace a stabilita aktivních složek. Při sušení (sprejové sušení, lyofilizace atd.) však může docházet k degradaci účinných složek, ke kontaminaci organickými rozpouštědly a k produkci příliš velkých částic. Těmto nevýhodám je možné předejít použitím šetrné relativně nové metody tvorby částic, tzv. superkritickým antisolvent procesem (SAS), při kterém je roztok účinné složky v kapalném rozpouštědle vstřikován do proudu superkritického CO2, který působí jako antisolvent. To vede k přesycení rozpuštěné látky a následně k nukleaci a růstu částic. Produktem je jemný suchý prášek. Cílem práce je pro zvolený rostlinný extrakt vyhodnotit vliv provozních parametrů SAS (tlak, teplotu, koncentraci rozpuštěné látky atd.) na vlastnosti vytvořených částic. Student se bude také podílet na sestavení aparatury pro SAS.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi