Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 07:28:51
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav inženýrství pevných látek

Materiálové inženýrství

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Detekce látek a těžkých kovů pomocí mobilu

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Zjednodušení detekčních metod s možností zavedení inteligentních přístupů a elektronických zařízení je jedním z klíčových trendů v moderních senzorech. Tento trend předpokládá, že uživatel, který nemá odborné dovednosti a vybavení, bude schopen provádět určité druhy důležitých analýz přímo doma. Nabízená práce zahrnuje vývoj mobilních detekčních metod založených na použití připravených substrátů a mobilního telefonu s kamerou. Práce předpokládá vývoj postupů, metod a zařízení pro zavedení schopnosti detekovat a určit přítomnost a koncentraci různých biologických látek, radikálů a iontů těžkých kovů pomocí kamer moderních telefonů a speciálně funkcionalizovaných substrátů.

Chiralně-seletivní SERS

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Jednou z klíčových oblastí biologické analýzy je nutnost určit konfiguraci komplexních opticky aktivních molekul. Se současným stavem vědy je definice konfigurace (nebo její změny) poměrně problematická a vyžaduje komplexní přípravu vzorků a specifické vybavení. Na našem pracovišti byl navržen postup s použitím aktivních struktur chirálních plazmonů. Tento postup byl uspěšně aplikován pro detekci relativně malých (molekul o hmotnost do 1 000) opticky aktivních molekul. Navrhovaná práce bude zaměřena na další vývoj metody a předpokládá se její použití pro stanovení velkých biologicky významných molekul. Výsledky získané při realizaci práce budou zpracovány pomocí umělých neuronových sítí a (možná) přispěje k řešení několika klíčových otázek moderní lékařské diagnostiky a biochemie.

Inteligentní povrchy s pro spinání mezi “ultra” povrchovými stavy

Lyutakov Oleksiy, Mgr. Ph.D. ( ole...@vscht.cz)
Vytváření inteligentních povrchů je velmi zajímavá oblast, která kombinuje nejnovější pokroky v chemii a fyzice povrchu materiálu. Tyto povrchy jsou schopny přepínat své vlastnosti při vystavení vnějším vlivům (např. při působení elektrického pole). Zvlášt zájímavé je spínání mezi "špičkovými" stavy, např. mezi superhydrofobicitou / superhydrofilicitou nebo ultra adhezivitou (kapka kapaliny “drží“ na povrch a neklouzá) a ultra odpudivostí (kapka sklouzne při minimálním naklonění vzorku). Očekává se, že takové inteligentní povrchy naleznou široké uplatnění v mnoha oblastech, od mikrofluidiky a makro bioreaktorů až po samočistící povrchy. Práce se zaměří na získávání a testování inteligentních povrchů s přepínatelnými vlastnostmi.

Laserová modifikace pevnolátkových substrátů

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium interakce laserového svazku s povrchem pevnolátkového substrátu (polymer, sklo, tenká kovová vrstva). Příprava modifikovaných polymerů expozicí substrátu pod a nad ablačním prahem, charakterizace změny povrchové chemie a morfologie vlivem expozice excimerovým laserem. Příprava souvislých a nesouvislých struktur na modifikovaných substrátech. Studium povrchové difúze a tepelného namáhání nanostruktur. Interakce laserového svazku se substráty s deponovanými kovovými nanostrukturami a jejich charakterizace. Interdisciplinární charakter práce – možné aplikace v chemii, elektronice a studiu biokompatibility (tkáňové inženýrství).

Materiály pro alternativní vodíkovou energetiku

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Zavedení alternativní energie je jednou z nejdůležitějších oblastí moderní vědy. Na našem pracovišti bylo navrženo několik inovativních přístupů k vytváření nových materiálů, které by mohly: (i) produkovat vodík štěpením vody při působení slunečního světla, (ii) připravit unikátní materiály pro bezpečné a vysokokapacitní ukládaní vodíku a (iii) významně vylepšit účinnost tradičních palivových článků při využívání vodíku. V současné době se výzkum provádí souběžně ve všech třech oblastech a práce bude (dle výběru studenta) zaměřena na jednu z nich.

Studium bioaktivních nanovrstev na zahřátém/podchlazeném substrátu a jejich replikace

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium vlivu teploty substrátu na vlastnosti následně deponovaných metalických/uhlíkových nanovrstev. Vybrané polymerní substráty budou tepelně namáhány/chlazeny a bude sledován vliv teploty na povrchové vlastnosti následně deponovaných kovových nanovrstev (morfologie, optické a elektrické vlastnosti). Polymerní substráty budou rovněž plazmaticky či laserově modifikovány a bude sledován vliv této modifikace na povrchové vlastnosti ve srovnání s původními nemodifikovanými substráty. Substráty budu rovněž následně roubovány bioaktivními látkami. Budou připraveny vzory s různými nanostrukturami a studovány možnosti jejich replikace na biopolymerní původní či aktivované substráty. Budou testovány biokompatibilní vlastnosti těchto substrátů. Interdisciplinární charakter práce - možné aplikace v chemii, tkáňovém inženýrství či senzorech.

Příprava vysoce účinných scintilačních krystalů na bázi komplexních oxidů metodou micro-pulling-down a jejich charakterizace

Pejchal Jan, Ing. Ph.D. ( pej...@fzu.cz)
Práce bude zaměřena na přípravu komplexních oxidů (perovskitů, granátů) dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Cílem bude hledání optimálního složení krystalů a dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Studium růstových podmínek přímým měřením teplotního pole při simulovaném růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou

Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Práce bude zaměřena na studium růstových podmínek přímým měřením teplotního pole uvnitř růstové ampule s modelovou sloučeninou při simulované růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou. Cílem bude zaznamenat a optimalizovat vliv růstových podmínek (teplotní gradient and rychlost posuvu) na výslednou kvalitu krystalu. Jedním z dílčích cílů bude stanovení vlivu vnějšího magnetického pole na růstové podmínky a porovnat je s dosaženými výsledky.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Syntéza, čištění a růst monokrystalů vysoce hygroskopických halogenidů metodou micro-pulling-down pro scintilační detektory

Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Těžištěm práce bude syntéza vysoce hygroskopických halogenidů (např. SrI2, LaBr3) z různých výchozích surovin a jeho následné čištění zavádením halogenačního činidla do jeho taveniny kombinované se zonální rafinací. Jedním z cílů bude testovat různá halogenační činidla a sledovat vliv na výsledné vlastnosti materiálu. Z přečištěného materiálu budou připraveny monokrystaly metodou micro-pulling-down dopované prvky vzácných zemin (např. Eu2+, Ce3+) a studovány jejich fyzikální, optické a luminiscenční vlastnosti a jejich scintillační účinnost.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi