Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 07:01:41
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav chemie pevných látek

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Aktivní farmaceutické substance v anorganických nosičích

Kovanda František, prof. Ing. CSc. ( kov...@vscht.cz)
Práce je zaměřena do oblasti vývoje nových pevných lékových forem. Zabudováním léčiva do nosiče lze významně ovlivnit rychlost jeho uvolnění po aplikaci, zlepšena může být i jeho stabilita vůči degradaci. V práci budou studovány metody vhodné pro zabudování léčiv špatně rozpustných a nerozpustných ve vodě do vrstevnatých anorganických a hybridních anorganicko-organických nosičových materiálů. Sledováno bude rovněž zpětné uvolnění účinných látek v simulovaných tělních tekutinách.

Identifikace chirality farmaceutických molekul z práškových difrakčních dat

Hušák Michal, doc. Dr. Ing. ( hus...@vscht.cz)
Farmaceuticky významné látky často nejsou k dispozici ve formě monokrystalů, nutných pro vyřešení struktury a identifikaci chirality molekuly. Alternativou je zde řešení struktury z prášku – to ale ve standardní formě neumožňuje chiralitu určit. Námětem práce bude příprava solí a kokrystalů využívajících přidání látky se známou chiralitou. Chiralitu výsledné struktury je pak možné kalibrovat na základě známé chirality její části.

Pěstování monokrystalů a strukturní analýza vícekomponentních krystalů

Čejka Jan, Ing. Ph.D. ( cej...@vscht.cz)
Vícekomponentní krystaly API (např. soli, solváty nebo kokrystaly) mají velký potenciál co se týče úpravy farmakokinetického profilu, stability API atd. Způsob zabudování rozpouštědla, iontu nebo koformeru do struktury farmaceutické látky může výrazně ovlivnit její aplikační vlastnosti. Cílem práce je příprava monokrystalů solí, solvátů, kokrystalů a solvatomorfů vybraných látek, určení případných polymorfních přeměn v závislosti na teplotě, jejich charakterizace řadou analytických metod s důrazem rtg-strukturní analýzu a následné srovnání a korelace strukturních parametrů, definování prostoru, který nový komponent ve struktuře zaujímá.

Řešení krystalové struktury farmaceutických molekul kombinací dat z ss-NMR, predikce a práškové difrakce.

Hušák Michal, doc. Dr. Ing. ( hus...@vscht.cz)
V případě , kdy nejsou k dispozici difrakční data z monokrystalu, lze krystalovou strukturu látky řešit z alternativních dat. Strukturu lze predikovat a z predikované struktury lze pomocí QM metod spočítat teoretické ss-NMR. Pomocí ss-NMR pak lze potvrdit predikci struktury. Postup je možný kombinovat s daty z práškové difrakce. Cílem práce je otestovat tento kombinovaný přístup.

Strukturní charakterizace elektrodových materiálů pro lékařskou diagnostiku

Kratochvíl Bohumil, prof. RNDr. DSc. ( kra...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat strukturní charakterizací elektrodových materiálů pro lékařskou diagnostiku, např. pro detekci klíšťové encefalitidy elektrochemickými metodami. Pod pojmem strukturní charakterizace se rozumí všechny pevnolátkové mikrostrukturní analytické metody. Předevěím však RTG strukturní a fázová analýza. Předpokládá se kooperace se staršími doktorskými studenty, kteří se této problematice věnují a kooperace s Katedrou analytické chemie PřF UK Praha.

Ústav inženýrství pevných látek

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Imobilizace kovových nanostruktur na polymerních nosičích

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Experimentální práce zaměřená na přípravu kovových nanostruktur a vývoj metod jejich ukotvení na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální a chemické metody založené na interakci připravemných nanostruktur s laserovým zářením nebo chemickými činidly. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelnými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Nanostruktury pro bioaplikace

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Práce se zabývá přípravou nanostruktur převážně na polymerních nosičích interakcí s laserovým zářením. Budou vytvořeny různé typy nanostruktur, které poslouží jako nosiče pro následnou metalizaci metodami naprašování a napařování kovů či imobilizací kovových nanočástic. Vlastnosti takto vytvořených struktur budou studovány širokou škálou pokročilých analytických metod, a to jak na materiálové, tak i biologické úrovni.

Příprava krystalů organických materiálů na bázi léčiv a charakterizace jejich vlastností

Čejka Jan, Ing. Ph.D. ( cej...@vscht.cz)
Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů těkavých a sublimujících organických sloučenin, především aktivních farmaceutických látek (polymorfů, solvátů, solí a kokrystalů) z plynné fáze a z roztoku s cílem připravit jejich objemové krystaly. Těžištěm práce bude navržení aparatury a optimalizace růstu krystalů modelových organických sloučenin depozicí z plynné fáze použitím horizontální dvousekční odporové pece s oddělenou regulací teploty. Tato metoda je založena na převedení (sublimaci) výchozí suroviny do plynné fáze v zásobní části růstového systému a jeho následné krystalizaci (desublimaci) v nejchladnějším místě druhé krystalizační části systému. Nastavením vhodného teplotního režimu v obou sekcích pece je regulována rychlost růstu vznikajícího krystalu. Nedílnou součástí práce bude (i) návrh krystalizační nádoby složené ze dvou částí – zásobní a krystalizační, (ii) optimalizace růstových podmínek (teplotní gradient v peci, teplotní režimy), a (iii) charakterizace připravených krystalů z hlediska jejich fyzikálních, strukturních a optických vlastností. Další část práce bude zaměřena na přípravu krystalů modelových organických sloučenin z roztoku a studium vlivu různých rozpouštědel na průběh krystalizace a výslednou kvalitu krystalů. Výsledné charakterizace krystalů získaných různými postupy budou porovnány.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav organické chemie

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Design, syntéza a vyhodnocení separačních vlastností nových chirálních ionexů pro kapalinovou chromatografii

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Cílem práce je vypracování efektivní syntézy nových chirálních ionexů a jejich využití v HPLC a SFC. Získané chirální stacionární fáze budou odvozeny od vhodných ionizovatelných organických molekul, které budou následně imobilizovány na pevný nosič. Výsledné ionexy budou využity pro separaci nejrůznějších ionizujících racemických látek (léčiva, nové syntetické drogy, atd.). Na základě získaných výsledků bude struktura selektorů optimalizována tak, aby bylo dosaženo vysoké míry jejich aplikovatelnosti v chirálních separacích. Práce je součástí probíhajícího grantového projektu.

Syntéza a charakterizace biologicky aktivních látek ve vztahu k forenzní analýze

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Cílem práce je syntéza a studium chemických, fyzikálně-chemických a biologických vlastností syntetických katinonů a příbuzných látek. Budou připraveny nové struktury odvozené od přírodního farmakoforu katinonu s cílem získat biologicky aktivní substance s farmaceutickým potenciálem. Pro připravené sloučeniny bude vyvinuta metoda chirální separace, a to jak v analytickém módu, tak i v preparativním módu. Ve spolupráci s dalšími specializovanými pracovišti bude určena absolutní konfigurace enantiomerů a jejich biologické a toxikologické vlastnosti.

Ústav organické technologie

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Navrhování a optimalizace nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální podání léčiv

Zbytovská Jarmila, doc.Mgr. Dr.rer.nat. ( zby...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hledáním systematických vztahů mezi procesními parametry přípravy nanoformulací (např. lipidové nanočástice, lipozomy a jiné), jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a výsledným účinkem na absorpci obsaženého léčiva do kůže. Připravené systémy budou charakterizovány z hlediska velikosti částic, inkorporační kapacity, stability a dalších vlastností. Jejich efektivita bude stanovována in vitro na nativní kůži, příp. umělých membránách. V závěru budou vyhodnoceny a optimalizovány kritické procesní parametry z hlediska efektivity formulací na zdravé, příp. nemocné kůži.

Studium binárních efektů při kompaktaci směsí partikulárních látek

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Téma je zaměřeno na studium vlivu struktury směsi dvou a více partikulárních látek na její chování při kompaktaci a lisování tablet. Předmětem studia budou dvojice partikulárních materiálů relevantní pro jednotkové operace výroby pevných lékových forem, jako například plnivo-kluzná látka, plnivo-lubrikant, plnivo-pojivo, nebo interaktivní směs nosič-API. U těchto směsí budou studovány jejich lisovací charakteristiky v kompaktačním analyzátoru, jako funkce struktury připravené směsi. Získané poznatky mohou být následně využity pro vývoj koprocesovaných směsí excipientů pro univerzální využití při formulaci směsí pro přímé lisování tablet.

Uvolňování účinné látky z pevné lékové formy v závislosti na její formulaci a struktuře

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem prostřednictvím in-situ monitorování rozpadu lékové formy na menší částice a uvolňování léčivé látky z těchto fragmentů. Výsledky této zkoušky budou konfrontovány se změnami formulace preparátu nebo s parametry výrobního postupu a s tím souvisejícími změnami struktury lékové formy. Konečným cílem je zobecnit vztahy mezi formulací, strukturou a uvolňováním pomocí matematického modelování.

Využití práškové reometrie ve formulačním vývoji pevných lékových forem

Patera Jan, Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na studium reologických vlastností prášků, které mohou významně ovlivňovat formulaci pevných lékových forem. Z hlediska formulace je důležité optimalizovat tyto vlastnosti vzhledem k liberaci léčivých látek, ale zároveň i sledovat výrobní aspekty, což je mnohdy v rozporu. Existující lékopisné zkoušky, částečně popisující reologické chování prášků, nejsou mnohdy schopné popsat drobné změny ve formulaci či způsobu přípravy. Experimentální náplní práce bude i vývoj a optimalizace metod měření reologických vlastností. Cílem bude především popsat vliv těchto vlastností na technologické zpracování prášků a relevanci standardizovaných testů pro jednotkové operace ve farmaceutické výrobě, jako jsou mísení či lisování.

Vývoj částicové struktury tablety při kompaktaci multikomponentní partikulární látky

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Částicová struktura vícesložkové směsi používané pro lisování farmaceutické tablety doznává v průběhu lisování mnoha změn, způsobených přeuspořádáváním, fragmentací a deformací částic. Tyto pochody neprobíhají u všech částic vícesložkové směsi ve stejné míře a chování jednotlivých složek se vzájemně ovlivňuje. Ve svém důsledku je tak struktura tablety společnou funkcí složení, vlastností složek a průběhu lisovacího procesu s tím, že výsledná struktura má velký vliv na uvolňování léčivé látky. Cílem této práce bude sledovat vývoj struktury farmaceuticky zajímavé formulace při lisování z hlediska distribuce velikosti částic jednotlivých látek a jejich rozložení s možným začleněním studia souvislostí mezi vzniklou strukurou a uvolňováním léčivé látky.

Vývoj koprocesovaných excipientů pro formulaci orodispergovatelných lékových forem

Zámostný Petr, prof. Ing. Ph.D. ( zam...@vscht.cz)
Cílem práce je vývoj strukturovaných excipientů využitelných pro formulaci orodispergovatelných tablet a dalších lékových forem s požadavkem velmi rychlého rozpadu. Vývoj by měl směřovat ke koprocesovaným excipientům složeným z více komponent s využitím vhodné aglomerační techniky, tak, aby vznikla řízená struktura schopná rychle absorbovat vodu, vytvářet vnitřní napětí a rozpadat se. Využitím koprocesovaných excipientů se sleduje kromě dosažení požadovaných parametrů rozpadu také začlenění levnějších excipientů a tím i vývoj nákladově optimálních produktů.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi