Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 23.1.2020 06:29:23
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Chemie a chemické technologie DD

Studijní program:

Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickou elektrolýzu vody

Hnát Jaromír, Ing. Ph.D. ( h...@vscht.cz)
Zemanová Matilda, doc. Ing. PhD. ( mat...@stuba.sk)
Cílem projektu je vývoj katalyzátoru pro katodický vývoj vodíku v procesu alkalické elektrolýzy vody. Katalyzátor bude připraven s využitím galvanického pokovování vhodného substrátu. Základní složkou vylučovaného katalyzátoru bude wolfram doplněný alespoň jedním dalším vhodným kovem s cílem dosažení co nejnižšího přepětí pro požadovanou reakci a vysoké stability za podmínek vylučování vodíku. Projekt se vedle vlastní přípravy vrstvy zaměří rovněž na charakterizaci připravených materiálů z fyzikálně-chemického a elektrochemického hlediska. Vhodný materiál bude použit jako katalytická vrstva na 3D elektrodě a testován za podmínek alkalické elektrolýzy vody.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Matematické modelování membránových separačních procesů

Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. ( f...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Membránové separační procesy představují jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům. Matematické modelování je nejen vhodným nástrojem pomáhajícím pochopení a vyhodnocení získaných experimentálních dat, ale také nástrojem pro návrh nových a optimalizaci stávajících průmyslových technologií a přenos laboratorních výsledků do průmyslové praxe. V rámci této práce budou vyvinuty vlastní statické a dynamické modely vybraných pokročilých membránových technologií popř. jejich částí nebo aparátů. Modely budou vyvíjeny v některém z běžných programovacích jazyků a je předpokládáno jejich případné budoucí využití v prostředí univerzálních simulátorů umožňujících studovat chování těchto technologií pomocí počítačového experimentu. Součástí práce bude verifikace vyvinutých modelů na základě provozních a experimentálních dat s cílem navrhnout změny (strukturální a parametrické) ve studovaném procesu ( technologii, aparátu) sledující zlepšení ekonomických a ekologických ukazatelů. V práci budou využívány převážně univerzální simulační programy firmy Aspen Technology.
KU Leuven, Belgium

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.
KU Leuven, Belgium

Membrány se smíšenou matricí pro separaci plynů

Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. ( f...@vscht.cz)
Vankelecom Ivo, prof. ( ivo...@kuleuven.be)
Membránová separace plynů (MGS) představuje jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům (PSA, TSA, aminová vypírka apod.) Většina průmyslově využívaných membrán je na bázi polymerních metriálů, které však mají nízkou permeabilitu nebo selektivitu. V rámci této práce budou syntetizovány a charakterizovány polymerní a hybridní membrány polymer-plnivo, které spojují výhody mikroporézních plniv a polymerních membrán. Jako plniva bude využíváno různých materiálů (např. ZIF-8, UiO-66, silikalitu-1, ETS, FAU, TS-1, AFX, MOF), popř. jejich modifikací, které budou kombinovány s polymery a to jak průmyslově vyráběnými, tak i syntetizovanými v laboratoři. Cílem této práce je příprava membrán pro různé průmyslové aplikace. Cílová aplikace bude určena po dohodě, podle aktuálně řešených témat na pracovišti (např. odstraňování CO2 z odplynů elektráren a dalších průmyslových provozů, separace CO2 z bioplynu, separace H2 z proudů obsahujících CO2, popř. uhlovodíky, separace uhlovodíků apod.) V rámci této práce bude řešen vývoj nových materiálů a problematika interakce plniva a polymerní matrice s cílem zvýšení tepelné a chemické stability, selektivity a permeability připravených membrán.
KU Leuven, Belgium

Optimalizace elektrochemické přípravy železanů

Bystroň Tomáš, Ing. Ph.D. ( bys...@vscht.cz)
Híveš Ján, prof. Ing. CSc. ( jan...@stuba.sk)
Cílem projektu je charakterizace chemických a elektrochemických dějů probíhajících na anodě na bázi železa v silně alkalickém prostředí. Hlubší pochopení mechanismu probíhajících dějů umožní zvýšit účinnost syntézy a učinit tak přípravu tohoto z hlediska životního prostředí nezávadného silného oxidačního činidla perspektivní z ekonomického hlediska.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Chemie a technologie materiálů DD

Studijní program:

Mechanické vlastnosti slitiny titanu pro lékařské aplikace připravené pokročilými technikami práškové metalurgie a aditivními technologiemi

Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( pan...@vscht.cz)
Vogt Jean-Bernad, Prof. ( jea...@univ-lille.fr)
Inovativní metody práškové metalurgie, jako je atomizace taveniny a mechanické legování pro výrobu prášků a slinování v plazmatu a izostatické lisování za tepla pro jeho zhutňování umožňují získání jemnozrnných materiálů se zvýšenou mezí kluzu a tvrdostí. Naproti tomu aditivní technologie (3D tisk) spíše cílí na snadné dosažení finálního tvaru při zachování vlastností alespoň srovnatelných s litými nebo tvářenými materiály. Díky široké škále volitelných parametrů těchto procesů neexistuje dosud systematický popis jejich vlivu na výsledné vlastnosti. Proto tato práce cílí na popis vztahů mezi mikrostrukturou, mechanickými vlastnostmi (pevnost v tahu, únavové a tribologické chování) titanových slitin pro lékařské implantáty zpracované slinováním atomizovaného prášku v plazmatu a 3D tiskem téhož prášku s využitím různých podmínek procesů.
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France

Mechanismus vzniku intermetalických sloučenin při mechanickém legování

Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( pan...@vscht.cz)
Cabibbo Marcello, Prof. ( m.c...@staff.univpm.it)
Mechanické legování je populární technologie pro přípravu prášků slitin nebo intermediálních fází (např. intermetalik, karbidů nebo boridů) prostřednictvím vysokoenergetického mechanického mletí. Vysoká obliba metody je dána především tím, že obvykle vede k získání nanostrukturovaných materiálů a tím, že i vzájemně nemísitelné prvky mohou při ní vytvořit tuhé roztoky. Přestože je známý výsledek a existuje několik popisů procesu, přesný mechanismus vzniku intermetalik při tomto procesu není dosud plně pochopen. Důvodem pravděpodobně je široká škála možných parametrů a nemožnost přímého měření teploty prášku v mlecí nádobě. Tato práce počítá s následujícím plánem: nepřímé stanovení maximální teploty prášků v závislosti na podmínkách mletí (rychlost otáčení, poměr hmotnosti prášku a mlecích koulí, velikost koulí) prostřednictvím tepelného rozkladu solí, porovnání fázového složení mechanicky legovaných prášků se srovnávací směsí prášků vystavenou stejné teplotě v peci a pozorování časové závislosti mikrostruktury a fázového složení pomocí XRD a elektronové mikroskopie (SEM, TEM). Mechanismus bude pozorován na různých systémech obsahujících křehké a tvárné prášky (např. Ti-Al, Ti-Si, Ti-Al-Si) a budou vysloveny obecné závěry ohledně mechanismu mechanického legování.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Příprava blokových kopolymerů olefinů

Merna Jan, doc. Ing. Ph.D. ( Jan...@vscht.cz)
Zinck Phillipe, Prof. Ph.D. ( phi...@univ-lille.fr)
Práce bude zaměřena na syntézu blokových kopolymerů na bázi olefinů a dienů koordinační polymerací. Cílem bude připravit blokové kooplymery s bloky odlišných vlastností, např. s tvrdými a měkkými bloky. Budou využity principy koordinačních polymerací s přenosem řetězce (CCTP) a chain-shuttling polymerací. Cílem práce bude i zabudování koncových polárních skupin. Práce bude zahrnovat organometalickou syntézu katalyzátorů, testování vhodných přenosových činidel a detailní charakterizaci připravených polymerů.
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France

Slitiny s vysokou entropií připravené práškovou metalurgií

Průša Filip, Ing. Ph.D. ( Fil...@vscht.cz)
Cabibbo Marcello, Prof. ( m.c...@staff.univpm.it)
Od roku 2004 získal vývoj materiálů nový směr zaměřením na speciální slitiny tvořené původně pěti prvky v ekviatomárních poměrech. Tato nově objevená skupina materiálů je od té doby známá jako slitiny s vysokou entropií díky vysoké směšovací entropii, způsobující vznik tuhých roztoků namísto intermetalických sloučenin. Tyto materiály vykazují řadu vynikajících vlastností, především vysokou pevnost při zachování dostatečné tažnosti, dobré korozní odolnosti a dalších.
Práce je zaměřena na popis strukturně závislých vlastností vysokoentropických slitin připravených práškovou metalurgií, kombinující mechanické legování a kompaktizaci slinováním v plazmatu.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Strukturální, magnetické a termoelektrické vlastnosti TM v ZnO / ZnS: Vliv velikosti částic

Nádherný Ladislav, Ing. Ph.D. ( Lad...@vscht.cz)
Tristan Barbier, Ph.D. ( tri...@ensicaen.fr)
V uplynulých deseti letech se významně oživil zájem o výzkum oxidu zinečnatého v oblasti magnetických polovodičů. Podle Zenerova modelu je ZnO dopovaný manganem jeden ze systému, ve kterém je dosáhnout feromagnetického chování i při pokojové teplotě. Jelikož rozpustnost Mn ve struktuře objemového ZnO je velmi omezená, přistupuje se k přípravě tenkých vrstev nebo nanočástic, ve kterých lze docílit vyšší koncentrace dopantu. Cílem této bakalářské práce je příprava nanoprášků na bázi ZnO s co nejvyšší koncentrací Mn. Připravené prášky budou charakterizovány metodami XRD, TEM, DSC, DLS, PPMS a bude popsán vliv velikosti nanočástic na rozpustnost manganu v ZnO nebo ZnS.
Normandie Université, France

Transparentní keramika na bázi perovskitu nebo granátu pro optické aplikace

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Marinel Sylvain, prof. ( syl...@ensicaen.fr)
Syntetické granáty a perovskity patří k vysoce symetrickým strukturám, které se široce používají v optických aplikacích, a to díky svému izotropnímu chování. Úprava jejich vlastností (jako jsou šířka zakázaného pásu, teploty fázových přechodů atp. společně s dopací opticky aktivními ionty) může ovlivnit nejen jejich aplikovatelnost, ale také možnosti jejich syntézy. Disertační práce bude zaměřena na vývoj nových kubických materiálů, které by mohly být aplikovány v laserových nebo scintilačních technologiích.
Normandie Université, France

Vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti oxidů a sulfidů

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)
Hébert Sylvie, Ph.D.
Termosíla může být ovlivněna elektronovými spiny, jejichž příspěvek byl pozororován u NaxCoO2 nebo misfitových kobaltitů. Nedávno byl vliv magnetismu dokázán u feromagnetického kovového CuS2 vykazujícího specifický příspěvek k termosíle. U thiospinelu CuCrTiS4 jsou transportní vlastnosti podobné manganitům s kolosální magnetorezitencí, v nichž je transport na proměnlivou vzdálenost spojen s negativní magnetorezistencí a megnatotermosílou. Cílem práce je prozkoumat vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti těchto sulfidů a optimalizovat její navýšení tohoto příspěvku. S tím souvisí i podrobné studium tepelných vlastností.
Normandie Université, France

Vysvětlení původu magnetoelektrické vazby ve fázích Fe4M2O9

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Maignan Antoine, PhD ( ant...@ensicaen.fr)
Multiferoické materiály vykazující alespoň dva typy uspořádání jako např. feroelektrické a feromagnetické jsou aktuálně ve středu zájmu základního výzkumu. Magneto-elektrická interakce přitahuje pozornost díky možným aplikacím např. v pamětech, v nichž je magnetická informace ovládána elektrickým polem. V této práci se zaměříme na syntézu a studium strukturních, magnetických, dielektrických a feroelektrických vlastností mono- a polykrystalů Fe4M2O9, jejichž existence byla zatím prokázána pro M = Nb a Ta. Bude modelována fázová stabilita těchto materiálů ve vztahu k magnetoeleastické interakci.
Normandie Université, France

Změny mikrostruktury v železobetonu podrobenému elektromigračnímu léčení

Kouřil Milan, doc. Ing. Ph.D. ( kou...@vscht.cz)
Bellezze Tiziano, Prof. ( t.b...@staff.univpm.it)
Cílem práce je odhalit mikrostrukturální změny v betonu podrobeného elektromigračním procedurám. Experimenty budou simulovat nedestruktivní metody založené na použití stejnosměrného elektrického proudu, které se používají k ošetření železobetonových konstrukcí. Příklady takových úprav jsou elektrochemická extrakce chloridů, nové metody injektáže korozních inhibitorů nebo léčení poškozeného betonu injektáží nanočástic. Vysvětlení
základních mechanismů na úrovni mikrostruktury způsobené aplikací stejnosměrného proudu a jejich navázání na tradiční parametry kontinuálního modelu bude provedeno ve vztahu k přítomnosti druhotných materiálů v betonu.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Chemie DD

Studijní program:

Misfitové kobaltity pro vysokoteplotní termoelektrickou přeměnu - úloha fázového složení a stechiometrie kyslíku

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)
Hébert Sylvie, Ph.D.
Cílem této práce je syntéza a charakterizace směsných oxidů kobaltu, měření termodynamických dat a konstrukce fázových diagram v systémech Bi-Ca-Co-O, Ca-Co-O a Bi-Sr-Co-O. Rovněž budou studovány termoelektrických vlastnosti kobaltitu s misfitovou strukturou Bi1.8(Ca/Sr)2Co1.85Oz včetně jejich závislosti na variabilní stechiometrii kyslíku v závislosti na teplotě a aktivitě kyslíku.
Normandie Université, France

Nanostrukturované ferrity dopované magnetickými prvky za účelem zvýšení magnetokalorického efektu

Nádherný Ladislav, Ing. Ph.D. ( Lad...@vscht.cz)
Tristan Barbier, Ph.D. ( tri...@ensicaen.fr)
Magnetické chlazení je moderní a ekologická technologie založená na magnetokalorickém efektu (MCE). Tato technika může být použita k dosažení extrémně nízkých teplot, jakož i rozsahů používaných v běžných chladničkách. Hlavním cílem této práce je zvýšit magnetokalorický efekt ve feritech Fe-Co vlivem velikosti částic a dopováním magnetickými ionty, které mohou ovlivnit magnetický fázový přechod při pokojové teplotě. Studované materiály budou připraveny chemickými metodami na mokré cestě (např. sol-gel, koprecipitace) a MCE bude charakterizován v PPMS, ve kterém bude měřena tepelná kapacita v silném magnetickém poli.
Normandie Université, France

Studium systému Fe-W-O z hlediska magnetismu a foto (elektro) chemie

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Martin Christine, Ph.D. ( Chr...@ensicaen.fr)
Cílem práce je fruktifikovat strukturní variabilitu oxidů na bázi wolframu včetně jejich magnetických, elektrických a fotokatalytických vlastností. Pozornost bude zaměřena na fázi Fe2WO6 krystalizující ve 3 různých modifikacích s odlišnými vlastnostmi. Zároveň budou zkoumány termodynamické vlastnosti v příslušné oblasti diagramu Fe-W-O, aby bylo možné optimalizovat podmínky přípravy a výsledné vlastnosti. Struktura a mikrostruktura bude studována pomocí difrakčních a mikroskopických metod. Materiály budou dále charakterizovány z hlediska výše zmíněných užitných vlastností. Fotokatalytický účinek bude testován na degradaci organických nečistot, rozkladu vody a fotovoltaických článcích.
Normandie Université, France

Transparentní keramika pro optické aplikace připravená slinováním za vysokého tlaku nebo vakua

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Marinel Sylvain, prof. ( syl...@ensicaen.fr)
Transparentní keramika může konkurovat monokrystalickým materiálům nejen ve fázi výzkumu a vývoje, ale i ve finálních aplikacích. Disertační práce bude zaměřena na přípravu oxidové keramiky aplikovatelné v laserové nebo LED technice, nebo použitelné při detekci ionizujícího záření. Pro přípravu těchto materiálů bude použito slinování prášků v plazmatu (SPS) nebo slinování v plazmatu. Předmětem práce bude také optimalizace krystalinity a mikrostruktury těchto prášků.
Normandie Université, France

Chemistry and Chemical Technologies DD

Studijní program:

Galvanické elektrokatalytické vrstvy pro alkalickou elektrolýzu vody

Hnát Jaromír, Ing. Ph.D. ( h...@vscht.cz)
Zemanová Matilda, doc. Ing. PhD. ( mat...@stuba.sk)
Cílem projektu je vývoj katalyzátoru pro katodický vývoj vodíku v procesu alkalické elektrolýzy vody. Katalyzátor bude připraven s využitím galvanického pokovování vhodného substrátu. Základní složkou vylučovaného katalyzátoru bude wolfram doplněný alespoň jedním dalším vhodným kovem s cílem dosažení co nejnižšího přepětí pro požadovanou reakci a vysoké stability za podmínek vylučování vodíku. Projekt se vedle vlastní přípravy vrstvy zaměří rovněž na charakterizaci připravených materiálů z fyzikálně-chemického a elektrochemického hlediska. Vhodný materiál bude použit jako katalytická vrstva na 3D elektrodě a testován za podmínek alkalické elektrolýzy vody.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Matematické modelování membránových separačních procesů

Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. ( f...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Membránové separační procesy představují jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům. Matematické modelování je nejen vhodným nástrojem pomáhajícím pochopení a vyhodnocení získaných experimentálních dat, ale také nástrojem pro návrh nových a optimalizaci stávajících průmyslových technologií a přenos laboratorních výsledků do průmyslové praxe. V rámci této práce budou vyvinuty vlastní statické a dynamické modely vybraných pokročilých membránových technologií popř. jejich částí nebo aparátů. Modely budou vyvíjeny v některém z běžných programovacích jazyků a je předpokládáno jejich případné budoucí využití v prostředí univerzálních simulátorů umožňujících studovat chování těchto technologií pomocí počítačového experimentu. Součástí práce bude verifikace vyvinutých modelů na základě provozních a experimentálních dat s cílem navrhnout změny (strukturální a parametrické) ve studovaném procesu ( technologii, aparátu) sledující zlepšení ekonomických a ekologických ukazatelů. V práci budou využívány převážně univerzální simulační programy firmy Aspen Technology.
KU Leuven, Belgium

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Čapek Pavel, doc. Ing. CSc. ( cap...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.
KU Leuven, Belgium

Membrány se smíšenou matricí pro separaci plynů

Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. ( f...@vscht.cz)
Vankelecom Ivo, prof. ( ivo...@kuleuven.be)
Membránová separace plynů (MGS) představuje jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům (PSA, TSA, aminová vypírka apod.) Většina průmyslově využívaných membrán je na bázi polymerních metriálů, které však mají nízkou permeabilitu nebo selektivitu. V rámci této práce budou syntetizovány a charakterizovány polymerní a hybridní membrány polymer-plnivo, které spojují výhody mikroporézních plniv a polymerních membrán. Jako plniva bude využíváno různých materiálů (např. ZIF-8, UiO-66, silikalitu-1, ETS, FAU, TS-1, AFX, MOF), popř. jejich modifikací, které budou kombinovány s polymery a to jak průmyslově vyráběnými, tak i syntetizovanými v laboratoři. Cílem této práce je příprava membrán pro různé průmyslové aplikace. Cílová aplikace bude určena po dohodě, podle aktuálně řešených témat na pracovišti (např. odstraňování CO2 z odplynů elektráren a dalších průmyslových provozů, separace CO2 z bioplynu, separace H2 z proudů obsahujících CO2, popř. uhlovodíky, separace uhlovodíků apod.) V rámci této práce bude řešen vývoj nových materiálů a problematika interakce plniva a polymerní matrice s cílem zvýšení tepelné a chemické stability, selektivity a permeability připravených membrán.
KU Leuven, Belgium

Optimalizace elektrochemické přípravy železanů

Bystroň Tomáš, Ing. Ph.D. ( bys...@vscht.cz)
Híveš Ján, prof. Ing. CSc. ( jan...@stuba.sk)
Cílem projektu je charakterizace chemických a elektrochemických dějů probíhajících na anodě na bázi železa v silně alkalickém prostředí. Hlubší pochopení mechanismu probíhajících dějů umožní zvýšit účinnost syntézy a učinit tak přípravu tohoto z hlediska životního prostředí nezávadného silného oxidačního činidla perspektivní z ekonomického hlediska.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Chemistry and Technology of Materials DD

Studijní program:

Mechanické vlastnosti slitiny titanu pro lékařské aplikace připravené pokročilými technikami práškové metalurgie a aditivními technologiemi

Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( pan...@vscht.cz)
Vogt Jean-Bernad, Prof. ( jea...@univ-lille.fr)
Inovativní metody práškové metalurgie, jako je atomizace taveniny a mechanické legování pro výrobu prášků a slinování v plazmatu a izostatické lisování za tepla pro jeho zhutňování umožňují získání jemnozrnných materiálů se zvýšenou mezí kluzu a tvrdostí. Naproti tomu aditivní technologie (3D tisk) spíše cílí na snadné dosažení finálního tvaru při zachování vlastností alespoň srovnatelných s litými nebo tvářenými materiály. Díky široké škále volitelných parametrů těchto procesů neexistuje dosud systematický popis jejich vlivu na výsledné vlastnosti. Proto tato práce cílí na popis vztahů mezi mikrostrukturou, mechanickými vlastnostmi (pevnost v tahu, únavové a tribologické chování) titanových slitin pro lékařské implantáty zpracované slinováním atomizovaného prášku v plazmatu a 3D tiskem téhož prášku s využitím různých podmínek procesů.
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France

Mechanismus vzniku intermetalických sloučenin při mechanickém legování

Novák Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( pan...@vscht.cz)
Cabibbo Marcello, Prof. ( m.c...@staff.univpm.it)
Mechanické legování je populární technologie pro přípravu prášků slitin nebo intermediálních fází (např. intermetalik, karbidů nebo boridů) prostřednictvím vysokoenergetického mechanického mletí. Vysoká obliba metody je dána především tím, že obvykle vede k získání nanostrukturovaných materiálů a tím, že i vzájemně nemísitelné prvky mohou při ní vytvořit tuhé roztoky. Přestože je známý výsledek a existuje několik popisů procesu, přesný mechanismus vzniku intermetalik při tomto procesu není dosud plně pochopen. Důvodem pravděpodobně je široká škála možných parametrů a nemožnost přímého měření teploty prášku v mlecí nádobě. Tato práce počítá s následujícím plánem: nepřímé stanovení maximální teploty prášků v závislosti na podmínkách mletí (rychlost otáčení, poměr hmotnosti prášku a mlecích koulí, velikost koulí) prostřednictvím tepelného rozkladu solí, porovnání fázového složení mechanicky legovaných prášků se srovnávací směsí prášků vystavenou stejné teplotě v peci a pozorování časové závislosti mikrostruktury a fázového složení pomocí XRD a elektronové mikroskopie (SEM, TEM). Mechanismus bude pozorován na různých systémech obsahujících křehké a tvárné prášky (např. Ti-Al, Ti-Si, Ti-Al-Si) a budou vysloveny obecné závěry ohledně mechanismu mechanického legování.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Příprava blokových kopolymerů olefinů

Merna Jan, doc. Ing. Ph.D. ( Jan...@vscht.cz)
Zinck Phillipe, Prof. Ph.D. ( phi...@univ-lille.fr)
Práce bude zaměřena na syntézu blokových kopolymerů na bázi olefinů a dienů koordinační polymerací. Cílem bude připravit blokové kooplymery s bloky odlišných vlastností, např. s tvrdými a měkkými bloky. Budou využity principy koordinačních polymerací s přenosem řetězce (CCTP) a chain-shuttling polymerací. Cílem práce bude i zabudování koncových polárních skupin. Práce bude zahrnovat organometalickou syntézu katalyzátorů, testování vhodných přenosových činidel a detailní charakterizaci připravených polymerů.
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France

Slitiny s vysokou entropií připravené práškovou metalurgií

Průša Filip, Ing. Ph.D. ( Fil...@vscht.cz)
Cabibbo Marcello, Prof. ( m.c...@staff.univpm.it)
Od roku 2004 získal vývoj materiálů nový směr zaměřením na speciální slitiny tvořené původně pěti prvky v ekviatomárních poměrech. Tato nově objevená skupina materiálů je od té doby známá jako slitiny s vysokou entropií díky vysoké směšovací entropii, způsobující vznik tuhých roztoků namísto intermetalických sloučenin. Tyto materiály vykazují řadu vynikajících vlastností, především vysokou pevnost při zachování dostatečné tažnosti, dobré korozní odolnosti a dalších.
Práce je zaměřena na popis strukturně závislých vlastností vysokoentropických slitin připravených práškovou metalurgií, kombinující mechanické legování a kompaktizaci slinováním v plazmatu.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Strukturální, magnetické a termoelektrické vlastnosti TM v ZnO / ZnS: Vliv velikosti částic

Nádherný Ladislav, Ing. Ph.D. ( Lad...@vscht.cz)
Tristan Barbier, Ph.D. ( tri...@ensicaen.fr)
V uplynulých deseti letech se významně oživil zájem o výzkum oxidu zinečnatého v oblasti magnetických polovodičů. Podle Zenerova modelu je ZnO dopovaný manganem jeden ze systému, ve kterém je dosáhnout feromagnetického chování i při pokojové teplotě. Jelikož rozpustnost Mn ve struktuře objemového ZnO je velmi omezená, přistupuje se k přípravě tenkých vrstev nebo nanočástic, ve kterých lze docílit vyšší koncentrace dopantu. Cílem této bakalářské práce je příprava nanoprášků na bázi ZnO s co nejvyšší koncentrací Mn. Připravené prášky budou charakterizovány metodami XRD, TEM, DSC, DLS, PPMS a bude popsán vliv velikosti nanočástic na rozpustnost manganu v ZnO nebo ZnS.
Normandie Université, France

Transparentní keramika na bázi perovskitu nebo granátu pro optické aplikace

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Marinel Sylvain, prof. ( syl...@ensicaen.fr)
Syntetické granáty a perovskity patří k vysoce symetrickým strukturám, které se široce používají v optických aplikacích, a to díky svému izotropnímu chování. Úprava jejich vlastností (jako jsou šířka zakázaného pásu, teploty fázových přechodů atp. společně s dopací opticky aktivními ionty) může ovlivnit nejen jejich aplikovatelnost, ale také možnosti jejich syntézy. Disertační práce bude zaměřena na vývoj nových kubických materiálů, které by mohly být aplikovány v laserových nebo scintilačních technologiích.
Normandie Université, France

Vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti oxidů a sulfidů

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)
Hébert Sylvie, Ph.D.
Termosíla může být ovlivněna elektronovými spiny, jejichž příspěvek byl pozororován u NaxCoO2 nebo misfitových kobaltitů. Nedávno byl vliv magnetismu dokázán u feromagnetického kovového CuS2 vykazujícího specifický příspěvek k termosíle. U thiospinelu CuCrTiS4 jsou transportní vlastnosti podobné manganitům s kolosální magnetorezitencí, v nichž je transport na proměnlivou vzdálenost spojen s negativní magnetorezistencí a megnatotermosílou. Cílem práce je prozkoumat vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti těchto sulfidů a optimalizovat její navýšení tohoto příspěvku. S tím souvisí i podrobné studium tepelných vlastností.
Normandie Université, France

Vysvětlení původu magnetoelektrické vazby ve fázích Fe4M2O9

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Maignan Antoine, PhD ( ant...@ensicaen.fr)
Multiferoické materiály vykazující alespoň dva typy uspořádání jako např. feroelektrické a feromagnetické jsou aktuálně ve středu zájmu základního výzkumu. Magneto-elektrická interakce přitahuje pozornost díky možným aplikacím např. v pamětech, v nichž je magnetická informace ovládána elektrickým polem. V této práci se zaměříme na syntézu a studium strukturních, magnetických, dielektrických a feroelektrických vlastností mono- a polykrystalů Fe4M2O9, jejichž existence byla zatím prokázána pro M = Nb a Ta. Bude modelována fázová stabilita těchto materiálů ve vztahu k magnetoeleastické interakci.
Normandie Université, France

Změny mikrostruktury v železobetonu podrobenému elektromigračnímu léčení

Kouřil Milan, doc. Ing. Ph.D. ( kou...@vscht.cz)
Bellezze Tiziano, Prof. ( t.b...@staff.univpm.it)
Cílem práce je odhalit mikrostrukturální změny v betonu podrobeného elektromigračním procedurám. Experimenty budou simulovat nedestruktivní metody založené na použití stejnosměrného elektrického proudu, které se používají k ošetření železobetonových konstrukcí. Příklady takových úprav jsou elektrochemická extrakce chloridů, nové metody injektáže korozních inhibitorů nebo léčení poškozeného betonu injektáží nanočástic. Vysvětlení
základních mechanismů na úrovni mikrostruktury způsobené aplikací stejnosměrného proudu a jejich navázání na tradiční parametry kontinuálního modelu bude provedeno ve vztahu k přítomnosti druhotných materiálů v betonu.
Universitá Politecnica Delle Marche, Italy

Chemistry DD

Studijní program:

Misfitové kobaltity pro vysokoteplotní termoelektrickou přeměnu - úloha fázového složení a stechiometrie kyslíku

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)
Hébert Sylvie, Ph.D.
Cílem této práce je syntéza a charakterizace směsných oxidů kobaltu, měření termodynamických dat a konstrukce fázových diagram v systémech Bi-Ca-Co-O, Ca-Co-O a Bi-Sr-Co-O. Rovněž budou studovány termoelektrických vlastnosti kobaltitu s misfitovou strukturou Bi1.8(Ca/Sr)2Co1.85Oz včetně jejich závislosti na variabilní stechiometrii kyslíku v závislosti na teplotě a aktivitě kyslíku.
Normandie Université, France

Nanostrukturované ferrity dopované magnetickými prvky za účelem zvýšení magnetokalorického efektu

Nádherný Ladislav, Ing. Ph.D. ( Lad...@vscht.cz)
Tristan Barbier, Ph.D. ( tri...@ensicaen.fr)
Magnetické chlazení je moderní a ekologická technologie založená na magnetokalorickém efektu (MCE). Tato technika může být použita k dosažení extrémně nízkých teplot, jakož i rozsahů používaných v běžných chladničkách. Hlavním cílem této práce je zvýšit magnetokalorický efekt ve feritech Fe-Co vlivem velikosti částic a dopováním magnetickými ionty, které mohou ovlivnit magnetický fázový přechod při pokojové teplotě. Studované materiály budou připraveny chemickými metodami na mokré cestě (např. sol-gel, koprecipitace) a MCE bude charakterizován v PPMS, ve kterém bude měřena tepelná kapacita v silném magnetickém poli.
Normandie Université, France

Studium systému Fe-W-O z hlediska magnetismu a foto (elektro) chemie

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Martin Christine, Ph.D. ( Chr...@ensicaen.fr)
Cílem práce je fruktifikovat strukturní variabilitu oxidů na bázi wolframu včetně jejich magnetických, elektrických a fotokatalytických vlastností. Pozornost bude zaměřena na fázi Fe2WO6 krystalizující ve 3 různých modifikacích s odlišnými vlastnostmi. Zároveň budou zkoumány termodynamické vlastnosti v příslušné oblasti diagramu Fe-W-O, aby bylo možné optimalizovat podmínky přípravy a výsledné vlastnosti. Struktura a mikrostruktura bude studována pomocí difrakčních a mikroskopických metod. Materiály budou dále charakterizovány z hlediska výše zmíněných užitných vlastností. Fotokatalytický účinek bude testován na degradaci organických nečistot, rozkladu vody a fotovoltaických článcích.
Normandie Université, France

Transparentní keramika pro optické aplikace připravená slinováním za vysokého tlaku nebo vakua

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Marinel Sylvain, prof. ( syl...@ensicaen.fr)
Transparentní keramika může konkurovat monokrystalickým materiálům nejen ve fázi výzkumu a vývoje, ale i ve finálních aplikacích. Disertační práce bude zaměřena na přípravu oxidové keramiky aplikovatelné v laserové nebo LED technice, nebo použitelné při detekci ionizujícího záření. Pro přípravu těchto materiálů bude použito slinování prášků v plazmatu (SPS) nebo slinování v plazmatu. Předmětem práce bude také optimalizace krystalinity a mikrostruktury těchto prášků.
Normandie Université, France
Aktualizováno: 29.11.2019 12:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi